ข่าว/กิจกรรม

เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2561 ผศ.วารุณี ศรีสงคราม ผู้ช่วยคณบดี ประชุมสรุปผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2560 และวางแผนการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2561 ณ ห้องประชุม Smart Room อาคาร 18 ชั้น 6

ภาพบรรยากาศการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม ในวันที่ 12 ตุลาคม 2561 ณ อาคาร 21 ชั้น 9 โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ปรีชญา ครูเกษตร/ อ.กรณ์พงศ์ ทองศรี และ ผศ.ดร.อำนาจ จำรัสจรุงผล เป็นคณะกรรมการตรวจประเมินในหลักสูตรดังกล่าว

ภาพบรรยากาศการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม ในวันที่ 11 ตุลาคม 2561 ณ อาคาร 21 ชั้น 9 โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.วรางคณา นิ่มเจริญ/ ดร.สาธิต เหล่าวัฒนพงษ์ และ ผศ.วารุณี ศรีสงคราม เป็นคณะกรรมการตรวจประเมินในหลักสูตรดังกล่าว

ภาพบรรยากาศการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม ในวันที่ 10 ตุลาคม 2561 ณ อาคาร 21 ชั้น 9 โดยได้รับเกียรติจาก อ.สมชาย สุพิสาร / อ.นฤมล แสนเสนา และ อ.พรชัย โลหะพิริยกุล เป็นคณะกรรมการตรวจประเมินในหลักสูตรดังกล่าวภาพบรรยากาศการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ในวันที่ 9 ตุลาคม 2561 ณ อาคาร 21 ชั้น 7 โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ฐนียา รังษีสุริยะชัย / ผศ.ดร.ธีระวัฒน์ เหมือนศรีชัย และ อ.ธานี สมวงศ์ เป็นคณะกรรมการตรวจประเมินในหลักสูตรดังกล่าว

ภาพบรรยากาศการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ในวันที่ 9 ตุลาคม 2561 โดยได้รับเกียรติจาก อ.ณรงค์ เฉลิมวัฒนชัย / อ.วีณัฐกานต์ รัตนธีรวงศ์ และ ผศ.วารุณี ศรีสงคราม เป็นคณะกรรมการตรวจประเมินในหลักสูตรดังกล่าว

ภาพบรรยากาศการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ในวันที่ 8 ตุลาคม 2561 ณ อาคาร 18 ชั้น 4 โดยได้รับเกียรติจาก อ.พิเชฐ จิรประเสริฐวงศ์ / ดร.วินัย จันทร์เพ็ง และ ผศ.วารุณี ศรีสงคราม เป็นคณะกรรมการตรวจประเมินในหลักสูตรดังกล่าว

ภาพบรรยากาศการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ในวันที่ 5 ตุลาคม 2561 โดยได้รับเกียรติจาก อ.วินัย จันทร์เพ็ง / ผศ.ดร.ขวัญชัย จ้อยเจริญ และ ผศ.วารุณี ศรีสงคราม เป็นคณะกรรมการตรวจประเมินในหลักสูตรดังกล่าว

ภาพบรรยากาศการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ในวันที่ 4 ตุลาคม 2561 โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.วิบูลย์ ชื่นแขก / ผศ.ดร.สมชัย หิรัญวโรดม และ ผศ.ดร.พงษ์ศักดิ์ เกิดลาภี เป็นคณะกรรมการตรวจประเมินในหลักสูตรดังกล่าว

ภาพบรรยากาศการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องมือและแม่พิมพ์ ในวันที่ 4 ตุลาคม 2561 โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.สุรพจน์ วัชโรภากุล / อ.ฉกาจ เชื่อดี และ อ.รุ่งโรจน์ แก้วศรีงาม เป็นคณะกรรมการตรวจประเมินในหลักสูตรดังกล่าว

ภาพบรรยากาศการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ในวันที่ 3 ตุลาคม 2561 โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.สมชัย หิรัญวโรดม / รศ.ดร.วิบูลย์ ชื่นแขก และ อ.ปิติพร มโนคุ้น เป็นคณะกรรมการตรวจประเมินในหลักสูตรดังกล่าว

ภาพบรรยากาศการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต ในวันที่ 4 ตุลาคม 2561 โดยได้รับเกียรติจากผศ.สุรพจน์ วัชโรภากุล / อ.ฉกาจ เชื่อดี และ อ.รุ่งโรจน์ แก้วศรีงาม เป็นคณะกรรมการตรวจประเมินในหลักสูตรดังกล่าว

ภาพบรรยากาศการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม ในวันที่ 2 ตุลาคม 2561 โดยได้รับเกียรติจากร.ต.พลกฤษณ์ จริยตันติเวทย์ / ผศ.ดร.สมศักดิ์ วงษ์ประดับไชย และ ดร.เอกชัย เนาวนิช เป็นคณะกรรมการตรวจประเมินในหลักสูตรดังกล่าว