ประกาศ

คณะศิลปศาสตร์

ปี พ.ศ.2558

1.ประกาศคณะศิลปศาสตร์ เรื่องรายนามที่ปรึกษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

2.ประกาศแนวทางการคัดเลือกบุคลากรดีเด่น "เพชรศิลปศาสตร์" ประจำปีงบประมาณ 2558

3.ประกาศ เรื่อง จำหน่ายพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพ ลงวันที่ 19 พ.ค.2558

4.ประกาศ เรื่อง การแต่งกายด้วยผ้าไทยทุกวันอังคาร ลงวันที่ 27 พ.ค. 2558

5.ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้สมควรได้รับรางวัล "เพชรศิลปศาสตร์" ประจำปีงบประมาณ 2558 ลงวันที่ 5 มิ.ย. 2558

6.ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 1(1 เมษายน 2558) ลงวันที่ 10 ก.ค. 2558

7.ประกาศ เรื่อง เชิญชวนส่งนวัตกรรมการเรียนการสอน เอกสารคำสอน และตำรา เข้าร่วมพิจารณาตีพิมพ์เผยแพร่ ลงวันที่ 24 ก.ค. 2558

ปี พ.ศ.2559

-

ปี พ.ศ.2560

-

ปี พ.ศ.2561

-

ปี พ.ศ.2563

1. ประกาศเรื่องรายชื่อสถานศึกษาที่มีสิทธิ์เข้าร่วมการประกวดมารยาทไทยระดับชาติ ครั้งที่ ๓ ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ประกาศ ณ ๖ มกราคม ๒๕๖๓

2. ประกาศเรื่องรายชื่อพนักงานมหาวิทยาลัย สายสบับสนุน ที่มีผลการเมินที่อยู่ในระดับดีเด่น และดีมาก ประกาศ ณ ๑ เมษายน ๒๕๖๓

3. ประกาศเรื่องหลักเกณฑ์การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ประกาศ ณ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๓

4. ประกาศเรื่องแนวทางปฏิบัตงานตามมาตรการเฝ้าระวังการระบาดของไวรัสโคโรนา ๒๕๑๙ (COVID-19) ฉบันที่ ๑

5. ประกาศเรื่องแนวทางปฏิบัตงานตามมาตรการเฝ้าระวังการระบาดของไวรัสโคโรนา ๒๕๑๙ (COVID-19) ฉบันที่ ๒

6. ประกาศเรื่องแนวทางปฏิบัตงานตามมาตรการเฝ้าระวังการระบาดของไวรัสโคโรนา ๒๕๑๙ (COVID-19) ฉบันที่ ๓

7. ประกาศเรื่องแนวทางปฏิบัตงานตามมาตรการเฝ้าระวังการระบาดของไวรัสโคโรนา ๒๕๑๙ (COVID-19) ฉบันที่ ๔

8. ประกาศเรื่องหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการจัดตั้งคลับ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓