สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 

Bachelor of Engineering Program in Industrial Engineering

เป็นสาขาที่เกี่ยวกับกระบวนการการผลิตที่นำเอาเทคโนโลยีทางวิศวกรรมมาใช้ในการออกแบบและพัฒนากระบวนการการผลิตสินค้าและผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ให้มีความมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว และมีคุณภาพสูง โดยมุ่งเน้นการปรับปรุงกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการผลิต เช่น การออกแบบและวิเคราะห์กระบวนการการผลิต การวางแผนการผลิต การจัดการสารสนเทศเพื่อควบคุมกระบวนการการผลิต การทดสอบและประเมินคุณภาพผลิตภัณฑ์ เทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัย เรื่องการควบคุมคุณภาพ และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ เช่น เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (IoT) และปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตและจัดการกระบวนการที่ซับซ้อนขึ้นไปถึงขั้นตอนการวางแผนทรัพยากรการผลิตและการจัดการโรงงานอีกด้วย

ในสาขาวิชานี้นักศึกษาจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการออกแบบและพัฒนากระบวนการการผลิต
การวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้า การควบคุมคุณภาพ การปรับปรุงกระบวนการ และการจัดการสำหรับการผลิตในสถานการณ์ที่แตกต่างกันไป สาขาวิชานี้มีความสำคัญในอุตสาหกรรมผลิตและ
การผลิตสินค้าทุกประเภท เช่น ยานยนต์ อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ อุตสาหกรรมเครื่องสำอาง และอื่น ๆ อีกมาก การศึกษาในสาขาวิชานี้จะช่วยพัฒนาความรู้และทักษะที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ ออกแบบ และจัดการกระบวนการผลิตที่มีประสิทธิภาพและเป็นไปตามความต้องการของตลาดและลูกค้าในปัจจุบัน

ปริญญาที่ได้รับ : วศ.บ.  (วิศวกรรมการผลิต) / B. Eng. (Manufacturing Engineering) 

หลักสูตร : การศึกษาตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 136 หน่วยกิต 

โอกาสเข้าสู่อาชีพ : ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต สามารถปฏิบัติงานวิศวกรที่สามารถใช้ความรู้ด้านวิศวกรรมการผลิตเพื่อเลือกใช้เทคโนโลยีและปัจจัยการผลิต เพื่อวางแผน ออกแบบ ผลิต และควบคุมกระบวนการผลิตในงานอุตสาหกรรมและที่เกี่ยวข้อง เช่น วิศวกรฝ่ายผลิต วิศวกรฝ่ายวิจัยและพัฒนา วิศวกรฝ่ายวางแผนและควบคุมกระบวนการผลิต วิศวกรควบคุมคุณภาพ และวิศวกรประกันคุณภาพ เป็นต้น วิศวกร นักวิจัย และบุคลากร ในสาขาวิศวกรรมการออกแบบและการผลิต รวมถึงสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในองค์การของภาครัฐและเอกชน


ค่าบำรุงการศึกษาและค่าลงทะเบียน

หมายเหตุ   1.  ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ admissions.rmutsb.ac.th หรือโทรศัพท์ 0 3570 9085, 08 1780 6996

2.  ปฏิทินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2567 อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

การจัดการเรียนการสอน

วัน - เวลาในการดำเนินการเรียนการสอน

ภาคการศึกษาที่  1   เดือนมิถุนายน – ตุลาคม

ภาคการศึกษาที่  2   เดือนพฤศจิกายน – มีนาคม

ภาคการศึกษาฤดูร้อน เดือนเมษายน – พฤษภาคม

ระบบ

การจัดการศึกษาใช้ระบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษา แบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาคการศึกษาปกติ มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ และอาจจัดให้มีการจัดการศึกษาภาคฤดูร้อนก็ได้ โดยกำหนดระยะเวลา และจำนวนหน่วยกิตให้มีสัดส่วนเทียบเคียงได้กับการศึกษาภาคปกติ

การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน

การจัดการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน โดยมีระยะเวลาศึกษาจำนวน 8 สัปดาห์ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

วุฒิที่รับเข้าศึกษา

1. สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาช่างกลโรงงาน สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ สาขาวิชาช่างเขียนแบบเครื่องกล สาขาวิชาช่างยนต์ สาขาวิชาเมคคา
ทรอนิกส์ สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาช่างต่อเรือ สาขาวิชาช่างซ่อมบำรุง หรือเทียบเท่าหรือ มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเท่า หรือ

2. สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาเทคนิคการผลิต สาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคนิคโลหะ สาขาวิชาเขียนแบบเครื่องกล สาขาวิชาเทคโนโลยีการต่อเรือ สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล สาขาวิชาไฟฟ้า สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาเทคโนโลยีขึ้นรูปพลาสติก หรือเทียบเท่า ทั้งนี้ โดยใช้การเทียบโอนผลการเรียนตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561