สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล - ระบบราง

คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา