สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 

Bachelor of Engineering Program in Mechanical Engineering

เป็นสาขาที่เกี่ยวกับการประยุกต์ใช้หลักการทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เพื่อนำองค์ความรู้

จากการศึกษามาทำการประดิษฐ์ ทำการผลิต ดูแลรักษาระบบเชิงกล รวมถึงการใช้พลังงานของระบบต่างๆ ให้คุ้มค่าเกิดประโยชน์สูงสุด การศึกษาด้านวิศวกรรมเครื่องกล จำเป็นต้องมีความเข้าใจหลักการด้านกลศาสตร์ พลศาสตร์ของระบบและการควบคุม อุณหพลศาสตร์ กลศาสตร์ของไหล และพลังงานเป็นอย่างดี เพราะวิศวกรเครื่องกลจะต้องใช้ความรู้เหล่านี้ เพื่อทำงานในภาคปฏิบัติและการออกแบบระบบต่างๆ เช่น ยานยนต์ อากาศยาน ระบบทำความร้อนและความเย็น ระบบการผลิต ระบบจักรกลและอุปกรณ์อุตสาหกรรม รวมถึงหุ่นยนต์และอุปกรณ์การแพทย์ เป็นต้น 

ปริญญาที่ได้รับ : วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล) / B.Eng. (Mechanical Engineering) 

หลักสูตร : การศึกษาตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 145  หน่วยกิต 

โอกาสเข้าสู่อาชีพ : ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล สามารถปฏิบัติงานวิศวกรเครื่องกลในองค์กรภาครัฐและเอกชน วิศวกรออกแบบระบบเครื่องกลและติดตั้งในอาคารและโรงงานอุตสาหกรรม นักวิเคราะห์ระบบงานด้าน วิศวกรรมเครื่องกลหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง นักวิชาการ หรือผู้ช่วยนักวิจัย ด้านวิศวกรรมเครื่องกลหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
วิศวกรรับผิดชอบด้านพลังงานประจำโรงงานหรืออาคาร ประกอบธุรกิจส่วนตัวด้านวิศวกรรมเครื่องกล

ค่าบำรุงการศึกษาและค่าลงทะเบียน

หมายเหตุ   1.  ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ admissions.rmutsb.ac.th หรือโทรศัพท์ 0 3570 9085, 08 1780 6996

2.  ปฏิทินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2567 อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

การจัดการเรียนการสอน

วัน - เวลาในการดำเนินการเรียนการสอน

ภาคการศึกษาที่  1   เดือนมิถุนายน – ตุลาคม

ภาคการศึกษาที่  2   เดือนพฤศจิกายน – มีนาคม

ภาคการศึกษาฤดูร้อน เดือนเมษายน – พฤษภาคม

ระบบ

การจัดการศึกษาใช้ระบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษา แบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาคการศึกษาปกติ มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ และอาจจัดให้มีการจัดการศึกษาภาคฤดูร้อนก็ได้ โดยกำหนดระยะเวลา และจำนวนหน่วยกิตให้มีสัดส่วนเทียบเคียงได้กับการศึกษาภาคปกติ

การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน

การจัดการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน โดยมีระยะเวลาศึกษาจำนวน 8 สัปดาห์ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

วุฒิที่รับเข้าศึกษา