แผนและงบประมาณ

เอกสารดาวน์โหลด

มาตรฐานราคากลาง

- เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม 2562

- บัญชีนวัตกรรมไทยฉบับรายเดือน - สำนักงบประมาณ

- บัญชีราคามาตราฐานครุภัณฑ์ ฉบับเดือน ธันวาคม 2561

- อัตราราคางานต่อหน่วย ธันวาคม 2561

- หลักเกณฑ์ และอัตราค่าใช้จ่าย ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี ที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค ธันวาคม 2561

- ราคามาตรฐานสิ่งก่อสร้าง ธันวาคม 2561

- บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับเดือนมกราคม 2561

- หลักเกณฑ์ อัตราค่าใช้จ่าย และแนวทางการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี การฝึกอบรม สัมมนา การโฆษณา ประชาสัมพันธ์ การจ้างที่ปรึกษา ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ ฉบับเดือนมกราคม 2561

- อัตราราคางานต่อหน่วย (ฉบับมกราคม 2561)

- หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค

- เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ. 2560 (เมษายน 2560)

-เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ.2561 (23 พฤษภาคม 2561)