หน่วยแผนและงบประมาณ

เอกสารดาวน์โหลด

มาตรฐานราคากลาง

- อัตราราคางานต่อหน่วย (ฉบับมกราคม ๒๕๖๑)

- บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับเดือนมกราคม 2561

- หลักเกณฑ์ อัตราค่าใช้จ่าย และแนวทางการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี การฝึกอบรม สัมมนา การโฆษณา ประชาสัมพันธ์ การจ้างที่ปรึกษา ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ ฉบับเดือนมกราคม 2561

- หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค

- เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ. 2560 (เมษายน 2560)

-เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ.2561 (23 พฤษภาคม 2561)

KPI ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

- เป้าหมายการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ download

- เป้าหมายการดำเนินงานตามภารกิจหลัก download

- เป้าหมายการดำเนินงาน (สำนักงบประมาณ) download

- ตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (สกอ.) download