เอกสารความรู้ / เอกสารเผยแพร่ :


- วิธียกเลิกการจำ Passwords ระบบฝากไฟล์ (DSC) ftp://qas.rmutsb.ac.th (22 ต.ค. 61)- เอกสารประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการระบบ CHE QA ONLINE-แนวทางการรายงานผลการดำเนินงานตัวบ่งชี้กระบวนการ (3.1, 3.2, 3.3, 4.1, 4.3, 5.1, 5.2, 5.3, 6.1) เล่มรวม ระดับหลักสูตร (ไฟล์. xls)

เอกสารความรู้จากหน่วยงานภายนอก

- (สำเนา) หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ที่ ศธ ๐๕๐๖(๓)/ว๓๔๓ ลงวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๐ เรื่อง ขอส่งประกาศคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์และแนว-ปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในตามมารตฐานการอาชีวศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพและระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ. 2559- การปรับปรุงเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายในระดับคณะ - กรอบแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ (พ.ศ.2559-2563) ระดับอุดมศึกษา (ฉบับปรับปรุง 7 พ.ค. 62) (การประชุม สมศ. วันที่ 15 พ.ค. 62 ณ รร.เดอะทวิน กทม.) - มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2561 (คณะรัฐมนตรี มีมติให้ความเห็นชอบ เมื่อ 2 ต.ค. 61)- เอกสารประกอบการประชุม สกอ. เรื่อง "แนวทางการจัดทำรายงานการประเมินตนเองตามาตรฐานการอุดมศึกษาใหม่" (เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2561 ณ รร.เซ็นจูรี่ ปาร์ค กรุงเทพฯ)- เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 - เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 - แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาพ.ศ. 2558 - ตารางแสดงการจำแนกสาขาวิชา ตาม ISCES2013 - ตารางราชื่อสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง ISCED2013 (ฉบับภาษาอังกฤษ)- ตารางราชื่อสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง ISCED2013 (ฉบับภาษาไทย)

ผลการประเมินคุณภาพภายในหน่วยงานสายสนับสนุน

สถาบันวิจัยและพัฒนา-SAR ปีการศึกษา 2562 / CAR ปีการศึกษา 2562-SAR ปีการศึกษา 2561 / CAR ปีการศึกษา 2561
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ-SAR ปีการศึกษา 2562 / CAR ปีการศึกษา 2562-SAR ปีการศึกษา 2561 / CAR ปีการศึกษา 2561
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน-SAR ปีการศึกษา 2562 / CAR ปีการศึกษา 2562-SAR ปีการศึกษา 2561 / CAR ปีการศึกษา 2561
สำนักงานอธิการบดี-SAR ปีการศึกษา 2562 / CAR ปีการศึกษา 2562-SAR ปีการศึกษา 2561 / CAR ปีการศึกษา 2561
ช่องทางติดต่อ :งานคุณภาพการศึกษา กองส่งเสริมคุณภาพ สำนักงานอธิการบดี ชั้น 7 อาคารบูรณมงคล (อาคาร 32) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตราVoIP: 10040-41 Email: rus.qa@hotmail.com