ประกาศ

คณะศิลปศาสตร์

ปี พ.ศ.2566

ปี พ.ศ.2565

-

ปี พ.ศ.2564

-

ปี พ.ศ.2563

1. ประกาศเรื่องรายชื่อสถานศึกษาที่มีสิทธิ์เข้าร่วมการประกวดมารยาทไทยระดับชาติ ครั้งที่ ๓ ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ประกาศ ณ  ๖ มกราคม ๒๕๖๓

2. ประกาศเรื่องรายชื่อพนักงานมหาวิทยาลัย สายสบับสนุน ที่มีผลการเมินที่อยู่ในระดับดีเด่น และดีมาก  ประกาศ ณ ๑ เมษายน ๒๕๖๓

3. ประกาศเรื่องหลักเกณฑ์การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ประกาศ ณ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๓

4. ประกาศเรื่องแนวทางปฏิบัตงานตามมาตรการเฝ้าระวังการระบาดของไวรัสโคโรนา ๒๕๑๙ (COVID-19) ฉบันที่ ๑

5. ประกาศเรื่องแนวทางปฏิบัตงานตามมาตรการเฝ้าระวังการระบาดของไวรัสโคโรนา ๒๕๑๙ (COVID-19) ฉบันที่ ๒

6. ประกาศเรื่องแนวทางปฏิบัตงานตามมาตรการเฝ้าระวังการระบาดของไวรัสโคโรนา ๒๕๑๙ (COVID-19) ฉบันที่ ๓

7. ประกาศเรื่องแนวทางปฏิบัตงานตามมาตรการเฝ้าระวังการระบาดของไวรัสโคโรนา ๒๕๑๙ (COVID-19) ฉบันที่ ๔

8. ประกาศเรื่องหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการจัดตั้งคลับ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

9. ประกาศรับสมัครลูกจ้างชาวต่างชาติ ตำแหน่งอาจารย์ สาขาภาษาอังกฤษ สังกัดศูนย์สุพรรณบุรี

ปี พ.ศ.2561

-

ปี พ.ศ.2560

-

ปี พ.ศ.2559

-

ปี พ.ศ.2558

1.ประกาศคณะศิลปศาสตร์ เรื่องรายนามที่ปรึกษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

2.ประกาศแนวทางการคัดเลือกบุคลากรดีเด่น "เพชรศิลปศาสตร์" ประจำปีงบประมาณ 2558

3.ประกาศ เรื่อง จำหน่ายพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพ ลงวันที่ 19 พ.ค.2558

4.ประกาศ เรื่อง การแต่งกายด้วยผ้าไทยทุกวันอังคาร ลงวันที่ 27 พ.ค. 2558

5.ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้สมควรได้รับรางวัล "เพชรศิลปศาสตร์" ประจำปีงบประมาณ 2558 ลงวันที่ 5 มิ.ย. 2558

6.ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 1(1 เมษายน 2558) ลงวันที่ 10 ก.ค. 2558

7.ประกาศ เรื่อง เชิญชวนส่งนวัตกรรมการเรียนการสอน เอกสารคำสอน และตำรา เข้าร่วมพิจารณาตีพิมพ์เผยแพร่ ลงวันที่ 24 ก.ค. 2558