Shortcut-How to Do a CS. Project

สำหรับนศ. ปี 3-4 ที่ต้องการเพิ่มความรู้ในการทำโครงงาน (โปรเจ็คจบ) หรือ

นำทักษะไปใช้ในการทำงานวิจัย/โปรเจ็คย่อยของรายวิชาต่างๆ ในระดับสูงขึ้นไป

(หมายเหตุ ไม่เป็นส่วนหนึ่งของวิชาใดๆ ไม่บังคับเก็บหน่วยกิต ไม่มีการสอบและไม่มีค่าใช้จ่าย)

--------------------


Workshop: a Shortcut to Do Your Project Efficiently

ฝึกปฏิบัติการทำโครงงานให้มีประสิทธิภาพ


วันพุธที่ 30 พค. 2561 เวลา 10.00-13.00 ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ชั้น 9

โดย อ. ธิดาวรร คล้ายศรี รูปแบบ Workshop-ยกตัวอย่างเคส/discuss/ถามตอบ มีเอกสาร+สื่อประกอบ

รับนศ จำนวนจำกัดไม่เกิน 10 คน ลงชื่อ ที่ อ.ธิดาวรร: email, box ที่ line หรือ Facebook

หัวข้อฝึกปฏิบัติ:

  • โครงงาน วทบ./งานวิจัยสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์
  • เขียนเค้าโครงโครงงาน: หาหัวข้อ ปัญหาที่น่าสนใจ การกำหนดปัญหา วัตถุประสงค์ ขอบเขตของงาน
  • ศึกษาจากงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง-เทคนิคการสืบค้น
  • ศึกษาทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับโครงงาน และฝึกเขียนอ้างอิงงานวิจัยให้เป็น-ตัวอย่างการเขียน
  • เทคนิคทำการทดลองโครงงาน/Coding/analysing/developing ect. ให้บรรลุเป้าหมาย/ทันเวลา
  • การทำเล่มโครงงานให้ทันเวลา พร้อมผลิตสื่อมัลติมีเดียเพื่อนำเสนอโครงงาน ด้วย Tools

Work shop นี้จะครอบคลุมถึง การทำ Citation/ อ้างอิง บรรณานุกรม ด้วย Tools

การนำเสนอ/สรุปผลวิจัย ด้วย Tools, การเขียนบทคัดย่อ/abstract

เทคนิคการทำโครงงานเพื่อสอบจบและส่งเล่มทันกำหนดเวลา

การทำงานให้มีความสุขหรือมีความเครียดน้อยที่สุดกับอาจารย์ที่ปรึกษาและผู้ร่วมงานอื่นๆ

หวังผลสัมฤทธิ์:

  • นศ. เข้าใจกระบวนการวิธีวิจัยในระดับประเทศและนานาชาตินศ. สามารถระบุถึงจุดแข็ง จุดอ่อนในส่วนประกอบต่างๆ ของโครงงานที่ยกมาอภิปรายกันได้
  • นศ. มีวิสัยทัศน์ในการทำงานวิจัย/โครงงานที่ชัดเจน มีมุมมองที่กว้างและมีความรู้สึกเชิงบวกมากขึ้น
  • นศ. สามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ทำงานวิจัยกับอ. ที่ปรึกษาโครงงาน คณะกรรมการและสถานประกอบการณ์งานสหกิจที่ทำโครงงานร่วม ได้