ที่มาและความสำคัญของโครงการ

ปัจจุบันสื่อถือเป็นปัจจัยที่สำคัญประการหนึ่งในการดำเนินชีวิตของคน ในยุคสมัยที่ความเจริญก้าวหน้าและการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งในขณะนี้ โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ ประสงค์จัดโครงการประกวดคลิปสั้น และผลิตสื่อสร้างสรรค์ เพื่อประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัย และตะหนักถึงความสำคัญของภาพลักษณ์มหาวิทยาลัย โดยการเชิญชวนให้นักศึกษาทุกคน ผลิตสื่อสร้างสรรค์เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย ซี่งมีความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์และค่านิยมของมหาวิทยาลัยราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ โดยจัดประกวดคลิปสั้นสร้างสรรค์ ภายใต้หัวข้อ “เรารักราชมงคล” หรือภาพวิวทิวทัศน์ของมหาวิทยาลัย เพื่อผลิตสื่อสร้างสรรค์ เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและแสดงความสามารถในการผลิตสื่อประเภทคลิปสั้นความยาวไม่เกิน 2 นาที ซึ่งเป็นสื่อที่ใช้ในการประชาสัมพันธ์ให้บุคคลภายในและภายนอกได้รู้จักมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ มากขึ้น และผลของการปลูกจิตสำนึกเรารักราชมงคลต่อนักศึกษาทุกคน เป็นพลังในการผลักดันให้มหาวิทยาลัยเติบโตเจริญก้าวหน้าด้วยรากฐานที่แข็งแกร่ง นักศึกษาจะได้เรียนรู้ทักษะและเทคนิควิธีการต่าง ๆ ในการผลิตสื่อด้วยตนเอง เพื่อปลูกฝังความคิดเชิงบวกและความคิดสร้างสรรค์ต่อตนเองและสังคมต่อไป

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้จัดประกวดแข่งขันคลิปวีดีโอสื่อสร้างสรรค์ภายใต้แนวคิด “เรารักราชมงคล” ความยาวไม่เกิน 2 นาที
 2. เพื่อจัดประกวดภาพถ่าย ภายใต้แนวคิด “เรารักราชมงคล”

เกณฑ์การรับสมัคร

1. คลิปสั้น

  • เนื้อหาคลิปวิดีโอ มีความยาว ไม่เกิน 2 นาที
  • ขอบเขตของเนื้อหาในคลิปที่ส่งเข้าประกวดภายใต้ หัวข้อ “เรารักราชมงคล” จะต้องมีเนื้อหา เกี่ยวกับการผลิตสื่อสร้างสรรค์และนำเสนอจุดเด่นหรือสถานที่สำคัญของมหาวิทยาลัย โดยไม่จำกัดเทคนิคในการนำเสนอผลงาน ชื่อคลิปผลงานขึ้นอยู่กับผู้สมัครเอง โดยต้องมีชื่อและโลโก้ของมหาวิทยาลัย และคณะ ในท้ายเครดิต (โหลดโลโก้ Click)
  • ผลงานคลิป ต้องไม่ลบหลู่ต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และไม่ใช้ถ้อยคำที่เป็นการดู ถูกดูหมิ่น เสียดสีและก่อให้เกิดความแตกแยกในสังคม
  • ผู้เข้าประกวดต้องรับผิดชอบต่อลิขสิทธิ์ของข้อมูล ได้แก่ เนื้อหา ภาพ เสียง คลิป วิดีโอ ซอฟต์แวร์หรืออื่นใดที่ใช้ในการผลิตผลงาน โดยต้องไม่ละเมิดกฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์ และทรัพย์สินทางปัญญาและมีการอ้างอิงถึงแหล่งที่มาอย่างชัดเจน ทางผู้จัดโครงการฯไม่มีส่วนในการรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น ในกรณีที่มีการละเมิดลิขสิทธิ์ ถ้ามีการตรวจสอบพบภายหลังจะถือเป็นโมฆะและถูกเรียกรางวัลคืน
  • ความละเอียดของไฟล์ผลงานไม่ต่ำกว่า 720 p (1280 x 720)
  • ผลงานที่ส่งเข้าประกวด ถือเป็นลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัย
  • สมาชิกในทีมมีได้ไม่เกิน 3 คน การส่งผลงานสามารถส่งได้ 1 ทีมต่อ 1 ผลงานเท่านั้น
  • ผลการตัดสินจากคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

2. ภาพถ่าย

  • ภาพที่ส่งเข้าประกวดต้องเข้ากับแนวคิดตามหัวข้อ “เรารักราชมงคล”
  • ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นที่ถ่ายด้วยกล้องดิจิทัลหรือกล้องโทรศัพท์มือถือ สามารถปรับสี ตกแต่งแก้ไขในด้านเทคนิค เพื่อให้ภาพมีคุณภาพดีขึ้น พร้อมส่งไฟล์นามสกุล RAW, PNG หรือ .JPEG (อย่างใดอย่างหนึ่ง)
  • ผู้เข้าประกวดต้อง ระบุชื่อ ผู้ถ่ายภาพพร้อมวัน เวลา และสถานที่ พร้อมข้อความบรรยายความประทับใจ 1 ประโยค
  • ส่งผลงานภาพถ่ายได้คนละไม่เกิน 3 ภาพ
  • ผู้ส่งผลงานภาพถ่ายเข้าประกวดจะต้องเป็นผู้ถ่ายภาพด้วยตนเอง ห้ามมิให้นำผลงานของผู้อื่นมาส่งแทน และห้ามมิให้ส่งผลงานในนามผู้่อื่น รวมทั้งภาพที่ส่งเข้าประกวดไม่เคยเผยแพร่ในที่สาธารณะหรือเคยได้รับรางวัลมาก่อน
  • ภาพที่ส่งเข้าประกวดทุกภาพ รวมทั้งไฟล์ต้นฉบับให้ตกเป็นกรรมสิทธิ์และลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์
  • ผลการตัดสินจากคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

เกณฑ์การให้คะแนนการประกวด

1. คลิปสั้น

  • เนื้อหาสาระตรงตามหัวข้อที่กำหนด (เรารักราชมงคล) และมีความยาวไม่เกิน 2 นาที (30 คะแนน)
  • ความคิดสร้างสรรค์ และแนวคิดของผู้เข้าประกวดที่กระตุ้นให้เห็นความสำคัญของการเรียนในมหาวิทยาลัยราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ (20 คะแนน)
  • เทคนิคการเล่าเรื่อง เหมาะสมกับทุกกลุ่มทุกวัย และเข้าใจง่าย (20 คะแนน)
  • การใช้ดนตรีประกอบคลิป (10 คะแนน)
  • จํานวนการกดไลค์ผลงานใน youtube channel ( 20 คะแนน )
   • 50-100 ไลค์ คิดเป็น 10 คะแนน
   • 101-200 ไลค์ คิดเป็น 15 คะแนน
   • มากกว่า 200 ไลค์ คิดเป็น 20 คะแนน

2. ภาพถ่าย

  • การสื่อความหมายตรงตามหัวข้อที่กำหนด “เรารักราชมงคล” (30 คะแนน)
  • ความสวยงามของภาพถ่าย (30 คะแนน)
  • ความคิดสร้างสรรค์ในการถ่ายภาพ (20 คะแนน)
  • จำนวนยอดกดไลด์ ใน facebook fanpage (20 คะแนน)
   • มากกว่า 100 ไลด์ คิดเป็น 10 คะแนน
   • มากกว่า 200 ไลด์ คิดเป็น 20 คะแนน

รางวัลการประกวด

1. คลิปสั้น

  • รางวัลชนะเลิศ เป็นเงิน 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 เป็นเงิน 3,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 เป็นเงิน 1,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
  • รางวัลชมเชย 2 รางวัล ๆ ละ 500 บาท พร้อมเกียรติบัตร

2. ภาพถ่าย

  • รางวัลชนะเลิศ เป็นเงิน 3,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 เป็นเงิน 2,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 เป็นเงิน 1,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
  • รางวัลชมเชย 2 รางวัล ๆ ละ 500 บาท พร้อมเกียรติบัตร

วิธีการส่งผลงาน

 1. จัดทำคลิบสั้นและภาพถ่ายตาเงื่อนไขที่กำหนด
 2. เลือกประเภทการแข่งขั้นที่นักศึกษาจะส่งผลงาน "คลิปสั้น" หรือ "ภาพถ่าย"
 3. กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนตามที่ระบุ (ตัวอย่างการกรอกข้อมูล Click) (ตัวอย่างการแชร์ไฟล์จาก Google Drive Click)
 4. กดปุ่ม "ส่ง" เพื่อยืนยันการส่งผลงาน