การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

(Integrity & Transpatency Assessment : ITA)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

2. การดำเนินงาน/การบริหารองค์กร (OIT)

ตัวชี้วัดที่ 9

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส

ตัวชี้วัดที่ 10

ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต