สรุปผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา

ประจำปีการศึกษา 2561

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนงานการดำเนินการตามมาตรการ ประหยัดพลังงาน ประหยัดกระดาษ และการคัดแยกขยะ