โครงการ อบรม TQA

แบบตอบรับเข้าร่วมโครงการ---->คลิก

ลิงค์เข้าร่วมอบรม วันที่ 20-21 เมษายน 2565 ------>คลิก

เอกสารประกอบการบรรยาย------>คลิก

02 กำหนดอบรม TQA 20-21 เม.ย. 65.pdf
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการ TQA มทร.อีสาน.pdf
คำสั่งแต่งตั้งผู้เข้าร่วมโครงการ อบรม TQA มทร.อีสาน.pdf

ภาพกิจกรรม EdPEx200