โครงการ การประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สถาบันการพลศึกษา

และสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ ๑๑