ข้อมูลทั่วไป


ที่ตั้ง

ตั้งอยู่ที่ ๑๐๖/๙ หมู่ที่ 4 ตำบลยี่งอ อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส 96180

วิสัยทัศน์

ในปี 2561 โรงเรียนเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ นักเรียนมีคุณภาพมาตรฐานสู่ความเป็นเลิศ เท่าทันความเป็นสากล ภายใต้เอกลักษณ์คสามเป็นไทย ขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยชุมชนเป็นส่วนรวม

พันธกิจ

พัฒนาและส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนได้พัฒนาเต็มศักยภาพ มีความรู้คู่คุณธรรม มีความสามารถตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานมีความพร้อมสู่สากลโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงและชุมชนมีส่วนร่วม

อัตลักษณ์

มารยาทงาม

เอกลักษณ์

น้อมนำศาสตร์พระราชา

คำขวัญ

รักษ์ศักดิ์ศรี มีคุณธรรม นำวิชาการ สืบสานงานพระราชดำริ

สีประจำโรงเรียน

น้ำเงิน-ขาว