การบริหารงาน

สำนักงานบริหารวิชาการ

- งานพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้

- งานทะเบียนวัดผล ประเมินผลและวิจัย

- งานแหล่งเรียนรู้และสื่อเทคโนโลยี

- งานแนะแนวการศึกษา

- งานประกันคุณภาพ

- งานส่งเสริมพัฒนาวิชาการ

- งานประสานงานความร่วมมือกับหน่วยงานการศึกษา

สำนักงานบริหารงบประมาณ

- งานจัดทำงบประมาณ

- งานจัดสรรงบประมามาณ

- งานระดมทรัพยากรและการลงทุน

- งานการเงิน

- งานบัญชี

- งานพัสดุและสินทรัพย์

สำนักงานบริหารงานบุคคล

- งานจัดระบบบริหารพัฒนาองค์กร

- งานวางแผนและจัดสรรอัตรากำลัง

- งานพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน

- งานวินัย

- งานสวัสดิการ

- งานบุคคล

สำนักงานบริหารทั่วไป

- งานดำเนินงานธุรการ

- งานอาคารสถานทีี่และสิ่งแวดล้อม

- งานประชาสัมพันธ์

- งานกิจการนักเรียน

- งานประสานงานและพัฒนาเครือข่ายการศึกษา

- งานสุขภาพอนามัย

- งานส่งเสริมพัฒนาชุมชนและบริการสาธารณะ

สำนักงานบริหารตรวจสอบและติดตามประเมินผล

- งานข้อมูลสารสนเทศ

- งานวิเคราะห์วิจัย

- งานนโยบาย

- งานแผนงานโครงการ

- งานนิเทศตรวจสอบติดตามประเมิน

- งานสรุปรายงานผล

คณะกรรมการภายในโรงเรียน

- คณะกรรมการสำนักงานเลขานุการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

- คณะกรรมการกีฬาทัศนศึกษาและพลานามัย

- คณะกรรมการส่งเสริมอาชีพอิสระเพื่อมีรายได้ในระหว่างเรียน

- คณะกรรมการลูกเสือเนตรนารีผู้บำเพ็ญประโยชน์

- คณะกรรมการกิจการนักเรียน (โรงเรียนสีขาว)

- คณะกรรมการส่งเสริมสังคมศาสนาและวัฒนธรรม

- คณะกรรมการสวัสดิการและสหกรณ์

- คณะกรรมการโรงเรียนในฝัน

- คณะกรรมการพัฒนาระบบเทคโนโลยี

- คณะกรรมการโครงการพระราชดำริ

- คณะกรรมการตรวจติดตามการปฏิบัติงาน

- คณะกรรมการประกันคุณภาพ