ระบบ จัดเก็บเอกสาร

E-Filng Rongkham School (RK-File)

ท่านสามารถ ค้นหา/สืบค้น เอกสาร - คำสั่ง โรงเรียนร่องคำ ได้จากตารางด้านล่าง โดยการสืบค้นสามารถเลือกให้แสดงเป็น ฝ่าย/หน่วยงานได้

หมายเหตุ การแสดงผลอาจมีปัญหาในการแสดงผลในกรณีที่เปิดจาก ลิงค์ที่แนบใน Line Application