Pop up-föreläsningarna är öppna att anmäla sig till för pedagoger och annan personal i Västerbottens kommunala verksamheter.

Pop up-veckor


Vecka 22

Helen Larsson, Det digiloga klassrummet

Du väljer om du sitter själv eller så samlas ni i arbetslaget/skolan/förskolan/rektorsgruppen och ser föreläsningen tillsammans!

För mer information och anmälan se nedan!

Helen Larsson

Det digiloga klassrummet

I föreläsningen presenterar Helen grunden i sin undervisning som utgår från UDL, Universell design för lärande. Kopplat till det delar Helen med sig av konkreta exempel från sin undervisning utifrån UDL:s tre huvudprinciper.

Universell Design för Lärande (UDL) är ett koncept för att nå ökad måluppfyllelse, ökad tillgänglighet och färre särlösningar genom elev- och studentcentrerad undervisning.


Helen Larsson, speciallärare på Rosenlundsskolan (grundsärskola) F-6, och it-pedagog på skolan, Jönköping.
Helen vann 2:a pris i Guldäpplet 2021.
Juryns motivering:

”För sitt ”digiloga” arbete, analogt såväl som digitalt, genom vilket hon utvecklar undervisningen för att ge alla elever möjlighet att nå målen. Hon ger eleverna en verktygslåda av stödfunktioner där eleverna väljer de stöd de behöver – på så vis skapas normen att alla är olika, och att det är helt okej. För kollegorna startade Helen sin ”IT-terapi” där kollegorna kan utbyta erfarenheter och få hjälp med frågor och problem kring digitala verktyg. Aktiv även i det kollegiala samarbetet på sin arbetsplats och i kommunala nätverk bidrar hon starkt i vida kretsar till att utveckla både arbetssätt och nya tänkesätt”


Anmäl dig här

Föreläsningen är på måndag den 30/5 kl 14.30-15.30, alt inspelad version i efterhand och det inte är tillåtet att kopiera eller sprida filmen.

Stojanka Drinic

Tillitsfullt ledarskap – från detaljstyrning till ökat engagemang

Genomförd föreläsning


Rektor på Östermalmsskolan, förändringsledare, "Årets digitaliseringsledare 2020" och föreläsare.


Världen ändras hastigt omkring oss. Stojankas föreläsning handlar om hur vi i denna snabba föränderliga värld vi lever i kan ha en tydlig vision, ett lugn när vi reflekterar och om hur vi driver digital transformation på skolan. På vilket sätt kan den svenska skolorganisationen öka sin innovation, effektivisering samt digitalisering av den egna verksamheten? Vilka möjligheter ger digitaliseringen och vad är viktigt att tänka på när det gäller skolans WHY, vision och de mentala tankemodellerna inom hela organisationen. Hon visar också på en struktur som kan användas för att bygga en organisation uppdelat på ett enkelt sätt.

-Varför ska svensk skola förändra sig om alla medarbetare är nöjda och meritvärdena är höga i den egna organisationen?
-På vilket sätt ställer det krav på framtidens ledarskap i svensk skola?
-Vad är viktigt för att lyckas med att skapa en arbetskultur med en ”lära sig att lära” baserad arbetsplats?
-Hur transformerar vi ledarskapet ihop med våra medarbetare mot förändringsledning som innehåller självledarskap med en tydlig vision, transparens och en kultur på arbetsplatsen som gynnar utveckling?

Mer info om föreläsningen och Stojanka

Anmäl dig här

Stojanka Drinic flippande föreläsning finns tillgänglig från måndag den 31/1 till söndag den 6/2 och länk till föreläsningen får du någon dag innan vecka 5. Det inte är tillåtet att kopiera eller sprida filmen.

Magnus Blixt

Lärarledarskap Genomförd föreläsning


Lärarledarskap som helhet - elev, grupp, uppdrag, vårdnadshavare, kollegium...
Ditt ledarskap avgör mycket hur det blir – hur kan det och din uppdragsuppfattning grundas mer i styrdokument, vetenskap, beprövad och levd erfarenhet? Undervisningsrelation, undervisningsgemenskap, självledarskap, yrkesetik, kommunikation, motivation – samt vikten av att ständigt arbeta med det egna professionella övervägandet.
Mer info om Magnus och hans föreläsning

Anmäl dig här

Magnus Blixt flippande föreläsning finns tillgänglig från måndag den 28/2 till söndag den 6/3 och länk till föreläsningen får du någon dag innan vecka 9. Det inte är tillåtet att kopiera eller sprida filmen.

Petter Iwarsson

Samtal, lärande och psykisk hälsa Genomförd föreläsning


Hur kan lärande och psykisk hälsa relateras till samtal och bemötande? Hur kan bemötande bidra till inkludering och motivation? Vad säger forskningen?

Den här föreläsningen tar sin utgångspunkt i boken Samtal i skolan – en möjlighet till utveckling. En bok som fokuserar på vikten av samtal och relation. Inte bara för att skapa möjlighet till god psykisk hälsa för barn utan också för att skapa goda förutsättningar för lärande.

Föreläsningen fokuserar forskning kring motståndskraft och hur samtal och bemötande kan skapa förutsättning för förändring och psykisk hälsa. En röd tråd under föreläsningen är hur man i skolan kan omsätta de salutogena (hälsofrämjande) begreppen begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet i samtal med barn.


Petter Iwarsson är legitimerad psykoterapeut och socialpedagog med vidareutbildning inom handledning och familjebehandling. Efter många år som sakkunnig på Bris arbetar Petter nu med psykoterapi, föreläsning, handledning och utbildning i egen regi. Petter är författare till böckerna Samtal med barn och ungdomar, Samtal i skolan – en möjlighet till utveckling och Du behövs som vuxen.

Anmäl dig här

Föreläsningen finns tillgänglig under vecka 14 (den 4 april till den 10 april) och länk till föreläsningen får du någon dag innan vecka 14. Det inte är tillåtet att kopiera eller sprida filmen.


Julia Andersson

Språklig sårbarhet Genomförd föreläsning


Julia Andersson, även känd som Logopedjulia har en stor erfarenhet av att arbeta som logoped. Hon arbetar ofta klassrumsbaserat, handledande och direkt med elever från förskoleklass till årskurs 6.

Julia har en flerårig erfarenhet och fördjupad kunskap inom neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och språkliga svårigheter. Logopedjulia anlitas flitigt som föreläsare, kurs- och workshopledare och handledare inom språk och kommunikation.Anmäl dig här

Föreläsningen är på måndag 2/5 kl 10.00-11.00, alt inspelad version i efterhand och det inte är tillåtet att kopiera eller sprida filmen.