E-Learning

ชั้นอนุบาล 3


แนะนำโรงเรียน

(กิจกรรมการเรียนการสอนในระดับชั้นอนุบาล 3

โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย)

วิชาภาษาไทย

การบ้านภาษาไทย

แบบฝึกสระ อา 2.pdf
แบบฝึกสระอา.pdf

วิชาคอมพิวเตอร์


จุดประสงค์การเรียนรู้


เพื่อให้เด็กๆเชื่อมโยงความคิดอย่างเป็นระบบและมีอิสระเป็นเด็กในศตวรรษที่ 21 อย่างมีคุณภาพ และใช้เทคโนโลยีให้เกิดประสิทธิผล

วิชาคณิตศาสตร์

ใบงานคณิตศาสตร์ออนไลน์ 1.pdf
ใบงานคณิตศาสตร์ออนไลน์ 2.2.pdf

วิชาเสริมประสบการณ์

การบ้านเสริมประสบการณ์

  • ให้นักเรียนอัดคลิปวีดีโอแนะนำกิจกรรมยามว่างที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพร่างกายในวันหยุดเรียน

  • ความยาวไม่เกิน 3 นาที

  • ส่งทางไลน์กลุ่มห้องเรียนของตนเอง

******* หมายเหตุ : แต่งกายสุภาพเรียบร้อย ไม่สวมสายเสื้อเดี่ยว
หรือกางเกงขาสั้น และกำหนดส่งวันที่ 17 - 21 พฤษภาคม 2564

วิชาภาษาจีน

%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B5%E0%B8%99%E0%B8%AD%2E3_2564_04_30_16_42_28.MP4

สัปดาห์ที่ 2

(24 - 28 พฤษภาคม 2564)

วิชาภาษาไทย

สระ -า มีตัวสะกด

แบบฝึกหัดสระอา มีตัวสะกด.pdf

เสริมประสบการณ์

Coding

ให้เด็กๆช่วยวาดแตงโมตามตัวอย่างให้หน่อยนะคะ

ระบายสี Pixel Art แตงโม.pdf
ระบายสี Pixel Art แตงโม.docx

วิชาคณิตศาสตร์

การบวก

ใบงานคณิตศาสตร์ออนไลน์บวกเลข 2.docx.pdf
ใบงานคณิตศาสตร์ออนไลน์บวกเลข 1.docx.pdf

วิชาจีน

ใบงานจีน 你好อ3.pdf