หลักการและเหตุผล

การบริหารงานขององค์กรให้ประสบความสำเร็จ การพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้และสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นเรื่องหนึ่งที่มีความสำคัญขององค์กรโดยเฉพาะด้านการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุ ที่เป็นปัจจัยสำคัญของการบริหารงานขององค์กรให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุจะต้องโปร่งใสและถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบต่างๆ ที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา รวมทั้งกระบวนการต่างๆจำเป็นต้องมีการบริหารงานอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ

สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพรรณี ได้เห็นความสำคัญ จึงได้จัดทำหลักสูตรการบริหารงานจัดซื้อ จัดจ้าง และงานพัสดุตามระเบียบกระทรวงการคลังยุค 4.0 รุ่นที่ 2 ขึ้น เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุ สามารถดำเนินงานได้อย่างถูกต้องมีรูปแบบและทิศทางเดียวกัน


วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมทราบถึงหลักการและแนวทางการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

2. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้เรียนรู้ข้อปัญหาในการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อแก้ไขปัญหาอุปสรรคต่างๆ ในการดำเนินงาน

3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้นำความรู้ที่ได้ใช้ในการแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ระยะเวลาและสถานที่ดำเนินโครงการ

วันจัดโครงการอบรม : 25-26 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

สถานที่ดำเนินการ : โรงแรมรัตนปุระ บีช รีสอร์ท จังหวัดจันทบุรี

จำนวนรับสมัครผู้เข้าอบรม (รับจำนวนจำกัด) จำนวน 60 คน (ขอสงวนสิทธิ์ตามลำดับการชำระเงินเข้ามา)

รูปแบบการอบรม : บรรยาย / สาธิต / ฝึกปฏิบัติ / และตอบปัญหาข้อซักถาม

ความรู้พื้นฐานของผู้เข้าอบรม : สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้, มีความรู้พื้นฐานทางด้านสถิติ


การสมัครเข้าอบรม ค่าลงทะเบียนและวิธีชำระค่าลงทะเบียน

การสมัครเข้าร่วมอบรม : สมัครผ่านระบบรับสมัครเข้าร่วมอบรมได้ที่นี่ [กรอกข้อมูลเพื่อลงทะเบียน]

ค่าลงทะเบียน : ท่านละ 3,500 บาท (อัตรานี้รวมค่าอาหารกลางวัน อาหารว่าง ค่าอาหารเย็น ค่าเอกสารการอบรมและค่าที่พักคืนแรกในวันอบรม

ชำระค่าลงทะเบียน โอนเงินเข้าธนาคารกรุงศรีอยุธยา ชื่อบัญชี “มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี (เงินรับฝาก)”

บัญชีเลขที่ 178-1-48958-7 สาขาสี่แยกเขาไร่ยา

ชำระเงินภายในวันพุธที่ 18 กรกฎาคม 2562 ให้สิทธิ์ผู้เข้ารับตามลำดับการชำระเงิน

หากชำระเงินเป็นกลุ่ม กรุณาแจ้งรายชื่อผู้ลงทะเบียนให้ทราบด้วย และโปรดส่งหลักฐานการชำระค่าลงทะเบียนมาที่ Email : uniserv@rbru.ac.th


สิ่งที่ผู้เข้าร่วมอบรมจะได้รับ

1. อาหารว่าง / อาหารกลางวัน / อาหารเย็น

2. เอกสารประกอบการอบรม

3. ที่พักคืนแรกในวันอบรม

4. เกียรติบัตรสำหรับผู้เข้าร่วมการอบรม ไม่ต่ำกว่า 80% ของเวลาในการอบรม


ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. ผู้เข้าอบรมทราบถึงหลักการและแนวทางการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐมากขึ้น

2. ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ มีทักษะและความสามารถในการปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐได้อย่างถูกต้อง

3. ผู้เข้าอบรมสามาถนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับ ไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

วิทยากร     

วิทยากรจากสำนักงานคลังจังหวัดจันทบุรี


รายละเอียดการชำระเงิน 

+ ชำระค่าลงทะเบียนโดยโอนเงินเข้าธนาคารกรุงศรีอยุธยา ชื่อบัญชี “มหาวิทยาลัยราชภัฏ รำไพพรรณี (เงินรับฝาก)” บัญชีเลขที่ 178-1-48958-7 สาขาสี่แยกเขาไร่ยา

+ ภายในวันศุกร์ที่ 18 กรกฎาคม 2562 หากชำระเงินเป็นกลุ่มกรุณาแจ้งรายชื่อผู้ลงทะเบียนให้ทราบด้วย และโปรดส่งหลักฐานการชำระค่าลงทะเบียนมาที่ Email : uniserv@rbru.ac.th


ทั้งนี้ สามารถเบิกค่าลงทะเบียนจากต้นสังกัดได้ตามระเบียบกระทรวงการคลัง หรือตามระเบียบของแต่ละหน่วยงาน

  • หมายเหตุ ขอสงวนสิทธิ์การอบรมของผู้เข้าชำระเงิน ตามลำดับวันเวลาในการชำระเงิน
  • พบปัญหาติดต่อ นางสาวสันศนีย์ บัวเงิน โทร. 086-364-5163