ITA ROMBURI

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

SMART TEACHER FOR ROMBURI SMART SCHOOL

 • O1 โครงสร้าง

 • O2 ข้อมูลผู้บริหาร

 • O3 อำนาจหน้าที่

 • O4 แผนยุทธศาสตร์ หรือ แผนพัฒนาสถานศึกษา

 • O5 ข้อมูลการติดต่อ

 • O6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

 • O7 ข่าวประชาสัมพันธ์

 • O8 Q&A

 • O9 Social Network

 • O10 แผนดำเนินงานประจำปี (แผนปฏิบัติราชการประจำปี งปม.2563)

 • O11 รายงานการกำกับ ติดตาม การดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน (รายงานผลปี งปม. 2563)

 • O12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี (รายงานผลปี งปม. 2562)

 • O13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

 • O14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

 • O15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

 • O16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

 • O17 E-Service (สอบถาม O-net รายบุคคล) (สอบถาม NT รายบุคคล) (โปรแกรม AMSS)

 • O18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี (แผนการใช้จ่าย ปี งปม.พ.ศ.2563)

 • O19 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน/งปม.2563

 • O20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี (รายงานผลปี 2562)

 • O21 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง หรือแผนการ จัดหาพัสดุ

 • O22 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

 • O23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหา พัสดุรายเดือน (สขร.1)

 • O24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือ การจัดหาพัสดุประจำปี (รายงานผลของปี งปม. 2562)

 • O25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล (นโยบายที่บังคับใช้ ปี พ.ศ. 2563)

 • O26 การดำเนินการตามนโยบายการ บริหารทรัพยากรบุคคล

 • O27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนา ทรัพยากรบุคคล

 • O28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

 • O29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

 • O30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบ

 • O31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบประจำปี

 • O32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

 • O33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

 • O34 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร (ภาษาไทย+อังกฤษ มีให้เลือก 3 แบบ)

 • O35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

 • O36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี

 • O38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

 • O39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี (ปี งปม.พ.ศ. 2563)

 • O40 รายงานผลการกำกับติดตามการ ดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน (ปี งปม.2563)

 • O41 รายงานผลการดำเนินการป้องกัน การทุจริตประจำปี (ปี งปม. 2562)

SMART TEACHER FOR ROMBURI SMART SCHOOL