ศูนย์บริการข้อมูลสารสนเทศแนะแนวการศึกษา

เพื่อการมีงานทำจังหวัดบุรีรัมย์

Buriram information service center of Education Guidance for careers.

ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการเตรียมความพร้อมแก่กำลังแรงงาน

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 สำนักงานจัดหางานจังหวัดบุรีรัมย์ ได้จัดโครงการโครงการเตรียมความพร้อมแก่กำลังแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ซึ่งเป็นกิจกรรมสร้างเครือข่ายการแนะแนวอาชีพ ณโรงแรม เดอ ศิตา ปริ๊นเซส บุรีรัมย์

เปิดบ้านวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์

วันนี้ 16 พ.ย. 2561 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์ จัดกิจกรรมเปิดบ้านวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์ >>ชมภาพคลิ๊ก

การอบรมเชิงปฏิบัติการจัดการศึกษา

เพื่อการมีงานทำตามแนวการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

นายรณชัย สุขสมบูรณ์ ผอ.สพม.32 ประธานในพิธีเปิด การอบรมเชิงปฏิบัติการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำตามแนวการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ในวันที่ 21 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูบุรีรัมย์ ชมภาพบรรยากาศ >> คลิ๊ก

สพม.32 ทำข้อตกลงความร่วมมือ การขับเคลื่อนการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำ

วันที่ 19 ก.ย. 61นายรณชัย สุขสมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 ได้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การขับเคลื่อนการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำ ร่วมกับผู้บริหารทุกโรงเรียน หน่วยงานจาก หอการค้าบุรีรัมย์ แรงงานจังหวัด วิทยาลัยสารพัดช่าง สภาอุตสาหกรรม จัดหางานจังหวัด วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์ ณ ห้องประชุมศรีสว่างรัตน์ >>คลิ๊กชมภาพ

สหวิทยาเขตพุทไธสงร่วมกับโรงพยาบาลพุทไธสง

ให้นักเรียนได้ฝึกประสบการณ์ด้านการพยาบาลให้กับนักเรียนที่มีความสนใจในวิชาชีพพยาบาล ชมภาพ>>>คลิ๊ก


ศูนย์แนะแนวจังหวัดประจำสพม.32

นายรณชัย สุขสมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์เขต32 ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานและบรรยายพิเศษ การอบรมเชิงปฎิบัติการครูแนะแนวการสร้างเครือข่ายเพื่อขับเคลื่อนนโยบายเส้นทางการศึกษาเพื่อการมีงานทำและ No Child Lift Behind ณ.มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

วันที่ 8 กันยายน 2561 ชมภาพ>>คลิ๊ก

ประชุมคณะกรรมการจัดทำสารสนเทศแนะแนวการศึกษาฯ สพม.32

วันที่ 17 สิงหาคม 2561 นายพีระวัฒน์ เศวตรพัชร์ ประธานการประชุมศูนย์บริการข้อมูลสารสนเทศแนะแนวการศึกษาเพื่อการมีงานทำจังหวัดบุรีรัมย์ สพม.32 ได้จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานจัดทำข้อมูลสารสนเทศแนะแนวการศึกษาเพื่อการมีงานทำ มีการชี้แจงหน้าที่และสิ่งที่จะต้องดำเนินการต่อไป ชมภาพ>>คลิ๊ก

กลุ่มพัฒนาระบบการแนะแนว สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวง ศึกษาธิการ ๓๑๙ วังจันทร์เกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๐๐

ข่าวสารจากโรงเรียน

โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม

ยินดีกับชมรมทูบีนมเบอร์วัน โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม นางสาวปัญญาทิพย์ กำธร ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2

โรงเรียนพลับพลาชัยพิทยาคม

นักเรียน รับมอบทุนการศึกษาจากทวีกิจซุปเปอร์เซ็นเตอร์ ตามโครงการต้นกล้าคุณธรรมครั้งที่ ๙

งานเกษตรแม่โจ้ 85 ปี

นางสาวศิริวัฒนา พริ้งเพราะ ศึกษานิเทศก์ สพม.32 ร่วมกับนางมัญสุชา สุขิตวงค์ ศึกษานิเทษสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ เข้าร่วมโครงการประชาสัมพันธ์และการรับนักศึกษาเชิงรุก

ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่

โรงเรียนกระสังพิทยาคม จัดค่ายวิชาการภาษาเขมร

โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม จ่ายเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข

โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม การศึกษาประสิทธิผลของวัคซีนเอชพีวีสองสายพันธุ์แบบฉีด 1 เข็มและ 2 เข็มในนักเรียนหญิงไทย

โรงเรียนทุ่งแสงทองพิทยาคม ตัวแทนเขต 3 เข้าร่วมการแข่งขัน กีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 40 ในกีฬาวูซู

เรื่องเด่น

สร้างงาน สร้างอาชีพ

โรงเรียนราชสีมาปัญญานุกูล จังหวัดนครราชสีมา ปัจจุบันจัดการเรียนการสอนสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา และนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ตั้งแต่ระดับชั้นปฐมวัยถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ในเขตการศึกษา ๑๑ ได้แก่ บุรีรัมย์ สุรินทร์ ชัยภูมิ ศรีสะเกษและนครราชสีมา

ภาพรวมครูแนะแนวในแต่ละสหวิทยาเขต สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32

**ข้อมูลจากเอกสารแบบสอบถามข้อมูลสารสนเทศเพื่อการขับเคลื่อนนโยบายการศึกษา เพื่อการมีงานทำ