กลุ่มบริหารงานบุคคล 

โรงเรียนระยองวิทยาคม

 เว็บไซต์ วPA โรงเรียนระยองวิทยาคม

ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน PA รร.ระยองวิท ปีงบประมาณ 2566.pdf

ประกาศโรงเรียนระยองวิทยาคม เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการการประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง ประจำปีงบประมาณ 2566

ข้าราชการครูส่งเอกสารดังนี้ ปีงบประมาณ 2567
รวมทั้งหมด 5 ฉบับ (คลิกแบบฟอร์มการประเมิน)


1. PA2 จำนวน 3 ฉบับ  (คณะกรรมการตามประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินฯ PA ปีงบประมาณ 2567
    - กรรมการคนที่ 1 ผอ.พรศักดิ์ ทิพย์วงษ์ทอง (กรรมการคนที่ 1) ไม่ต้องลงคะแนน แต่ใส่รายละเอียดของแต่ละตัวชี้วัด จุดเด่น จุดควรพัฒนา  กลุ่มบริหารงานบุคคล  เสนอผู้อำนวยการเป็นลำดับต่อไป  
    กรรมการคนที่ 2 และ 3 ดำเนินการติดต่อคณะกรรมการประเมินจากแฟ้มของท่านหรือเว็บไซต์ PA เซนชื่อ ลงคะแนน โดยอิงหลักเกณฑ์ในคู่มือว 9

ประเมินตามวิทยฐานะปัจจุบันของท่าน

2. แบบสรุปผลการประเมินการพัฒนางานตามข้อตกลง PA3  คณะกรรมการคนที่ 2 และ 3 ลงคะแนน และเซนชื่อ (ผอ.เว้นไว้)  


3. แบบสรุปผลการประเมินการพัฒนางานตามข้อตกลง(PA)

  

หมายเหตุ ลงวันที่ให้ตรงกันของกรรมการทั้ง 3 ท่านค่ะ

ลงวันที่ที่ประเมินจริง ระหว่างวันที่ 1-31 สิงหาคม 2567


แจ้งคณะครู รยว.อัพโหลดข้อมูลสำหรับคงวิทยฐานะประจำปีงบประมาณ 2567 

(กรุณาใส่ชื่อ กรรมการ คนที่ 2 และ 3 ค่ะ)

เอกสารผลการประเมิน ว21 สำหรับนำคะแนนลงในคำขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะฯ (ครู รยว.)

ข้อมูลของคุณครูที่แจ้งความประสงค์ยื่น วPA 1 รอบ + ว21 เท่านั้น

เตรียมข้อมูลลง ระบบ DPA  (สำหรับครูที่จะขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ) ตรวจข้อมูลให้เรียบร้อย ละเอียด ครบถ้วน เมื่อท่านอัพโหลดครบสมบูรณ์ทาง ร.ร.จะอัพลงในระบบ DPA ตามลำดับ กรุณาโทรแจ้งครูสุปราณีที่ 0986469293 

8 ตัวชี้วัดสำคัญในการประเมิน
คลิปการสอนของครู (สำนักงาน ก.ค.ศ.)

ปรชุมซักซ้อมความเข้าใจ วPA.pdf

เอกสารชี้แจง เตรียมความพร้อม วPA + ว17,ว21

วิธีการตรวจสอบ codec ของวีดีทัศน์แบบง่าย.pdf
วิธีการใช้โปรแกรมHandbrakeแปลงวีดีโอสำหรับDPA.pdf

ตัวอย่างคลิป VDO การสอนของครูโรงเรียนระยองวิทยาคม

20220901_091601.mp4

ครูพิษณุ นพมณี (ครูเจมส์)
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ตยpa.mp4

ครูสหัตพงศ์  พิทอนวร (ครูณัฐ)
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

รายงานผลการขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ ว9/2564


ข้อมูล ณ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2566

วีดีโอ อบรมการทำไซต์ PA