การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
E-Learning

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
Ratchaburi Primary Education Service Area Office 1

การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Learning) ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 จัดทำขึ้นเพื่อเป็นสื่อกลางในการเรียนรู้ทางออนไลน์ สำหรับผู้บริหารโรงเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษาและประชาชนทั่วไป เพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถ และความสนใจ และเป็นการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ให้มีความพร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21 โดยเนื้อหาประกอบด้วยข้อความ รูปภาพ วีดีโอ และสื่ออื่น ๆ โดยอาศัยเครื่องมือติดต่อสื่อสารที่ทันสมัย เช่น E-Mail เป็นการเรียนรู้สำหรับทุกคน เรียนรู้ได้ทุกที่ ทุกเวลา ทุกสถานที่ โดยผู้ผ่านการทดสอบประเมินความรู้ ความเข้าใจ แต่ละหลักสูตรจะได้รับวุฒิบัตรส่งกลับทางอีเมล์ที่ลงทะเบียน

นายอภิวัฒน์ ภู่สวัสดิ์
นางทัศน์ณอร โสภา
ผู้พัฒนาหลักสูตร

หลักสูตรงานสารบรรณ

นางปาริชาต อิ่มดวง
ผู้พัฒนาหลักสูตร

หลักสูตรการพัฒนาระบบการจัดตั้งงบประมาณ

นางสุดารัตน์ กุลวิศรุต
ผู้พัฒนาหลักสูตร

หลักสูตรทักษะครูในศตวรรษที่ 21

นางสาวอารีย์ อินทรวงศ์
นางอรสา พึ่งวัน
ผู้พัฒนาหลักสูตร

หลักสูตรข้อมูลสารสนเทศสำหรับสถานศึกษา

นายถกล ภู่เด่นดวง
ผู้พัฒนาหลักสูตร

หลักสูตรหลักเกณฑ์และวิธีการให้มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ หลักเกณฑ์ฯ
ว 21/2560

นางใจทิพย์ สังขวุฒิ
นางพิมาลา คุ้มมาลัย
นางสาวณัฐธิดา ชาวโพธิสะ
ผู้พัฒนาหลักสูตร

หลักสูตรการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
(E-bidding)

นางสาวพัชรา ฤทธิ์เรืองรุ่ง
ผู้พัฒนาหลักสูตร

หลักสูตรผลประโยชน์ทับซ้อน
(Conflict Of Interest)

จันทนา โฉมศรี
ผู้พัฒนาหลักสูตร

หลักสูตรระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

หน่วยตรวจสอบภายใน
ผู้พัฒนาหลักสูตร

หลักสูตรแนวทางดำเนินการ
เรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ