Cookie & Policy

Policy

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัท รสิกา พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ได้จัดทำนโยบายคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคล เพื่อคุ้มครองข้อมูลของผู้ใช้บริการทุกท่านที่ติดต่อเข้ามายังเว็บไซต์ (www.rasika.co.th) ทุกท่าน จึงมั่นใจได้ว่าข้อมูลที่ติดต่อมายังเว็บไซต์ของบริษัทฯ ทั้งหมด จะไม่ถูกเผยแพร่ สู่ภายนอกโดยเด็ดขาด

ขอบเขตของนโยบาย

นโยบายฉบับนี้ บริษัท รสิกา พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ได้กำหนดขึ้นเพื่อดูแลรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ที่ให้ไว้แก่บริษัทฯ ผ่านช่องทางออนไลน์ (Online) และออฟไลน์ (Offline) เช่น การเข้าเยี่ยมชมโครงการ, การรับข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ www.rasika.co.th, โซเชียลมีเดีย (Social media) และแอปพลิเคชัน (Application) ต่างๆ ที่บริษัทฯ ได้จัดทำขึ้นให้ท่านสามารถค้นหาข้อมูล เลือกสรร จอง ตลอดจนให้ข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัท เป็นต้น

คำนิยาม

“ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคล ซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อม

“บริษัท” หมายถึง บริษัท รสิกา พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด และบริษัทในเครือ รวมถึงบริษัทร่วมทุน

“คุ้กกี้” (cookies) หมายถึง ข้อมูลชนิดหนึ่งที่อยู่ในคอมพิวเตอร์ของท่านโดยเว็บเซิร์ฟเวอร์ (Web Server) ซึ่งทำหน้าที่จดจำ และบันทึกข้อมูลเว็บไซต์ที่ท่านเยี่ยมชม หรือเปิดขณะใช้งาน

“ข้อมูลระบบ” หมายถึง ข้อมูลที่บริษัทจัดเก็บโดยอัตโนมัติเมื่อท่านล็อคอิน (Log in) เข้าสู่เว็บไซต์ www.rasika.co.th ไม่ว่าจะผ่านช่องทางใด รวมถึงข้อมูลทางเทคนิค เช่น ที่อยู่ไอพี (IP Address) เบราว์เซอร์ (Browser) โดเมน (Domain) ประวัติการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ เวลาการเข้าใช้งาน ข้อมูลที่ท่านค้นหาหรือชมขณะใช้เว็บไซต์ของบริษัท

วัตถุประสงค์ในการเก็บ รวบรวม การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

1. เพื่อจัดทำรายการตามความประสงค์ของท่าน เช่น การขอรับข้อมูล สิทธิประโยชน์ โปรโมชัน รวมถึงการจองออนไลน์(Online Booking) ในผลิตภัณฑ์ของบริษัท

2. เพื่อแก้ไขปรับปรุง ประสิทธิภาพการทำงานของเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน การจัดทำแผนการตลาด วิเคราะห์ข้อมูลการใช้ ประเมินการบริการ รวมถึงการปรับปรุง พัฒนาผลิตภัณฑ์และการบริการของบริษัท

3. เพื่อเป็นฐานข้อมูลการติดต่อกับท่านผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆ ของบริษัท

4. เพื่อวัตถุประสงค์อื่นที่ได้แจ้ง ขณะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือวัตถุประสงค์อื่นที่เกี่ยวข้องกับข้อหนึ่งข้อใดข้างต้น

การจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล

ท่านที่ประสงค์จะใช้บริการ ที่ดำเนินการผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ อาจจำเป็นต้องให้ข้อมูลส่วนตัวของท่านที่จำเป็นต่อการให้บริการของบริษัทฯ โดยจะมีการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล ดังนี้

1. ข้อมูลส่วนบุคคล ได้แก่ ชื่อ-นามสกุล, ที่อยู่, เพศ, อายุ, สัญชาติ, วันเกิด, สถานภาพ, ครอบครัว, อาชีพ, สถานที่ทำงาน, หมายเลขโทรศัพท์, ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail address), บัตรเครดิต, รายได้, ยานพาหนะ เป็นต้น

2. ข้อมูลที่ท่านสนใจ เช่น รูปแบบผลิตภัณฑ์, งานอดิเรก, กิจกรรม, กีฬา, สถานที่ท่องเที่ยว เป็นต้น

3. การสืบค้นข้อมูลในเว็บไซต์ ผ่านทางข้อมูลระบบของบริษัท

4. ข้อมูลของท่านที่ได้รับจากบริษัทในเครือ บริษัทร่วมทุน หรือผู้รับจ้างงานของบริษัท

การใช้คุกกี้ (Cookies)

บริษัทฯ อาจทำการตรวจสอบถึงพฤติกรรมการสืบค้นข้อมูล ของผู้ให้บริการที่มีบัญชีอยู่กับบริษัทฯ และใช้บริการระบบเชื่อมโยงข้อมูลกับเว็บไซต์ของบริษัทฯ โดยส่วนหนึ่งของกระบวนการรักษาความปลอดภัยของบริษัทนั้น อาจใช้ “คุกกี้” (Cookies) ในการตรวจสอบความถูกต้องแท้จริง สำหรับคำขอของผู้ให้บริการ

หากท่านเข้าชมเว็บไซต์ของบริษัทฯ โดยใช้โปรแกรมสืบค้น (Search engine) ซึ่งโปรแกรมอาจมีการใช้คุกกี้ เพื่อเก็บข้อมูลของท่าน ดังนั้นท่านจึงควรศึกษานโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวที่กำหนดโดยโปรแกรมสืบค้นดังกล่าวด้วย

ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทจะไม่เก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง เกินกว่าระยะเวลาที่บริษัทเห็นว่าจำเป็นตามวัตถุประสงค์ที่ได้จัดเก็บ ยกเว้นกรณีที่กฎหมายกำหนดให้เก็บข้อมูลดังกล่าวในระยะเวลาที่นานกว่านั้น

สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

1. แจ้งให้แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด โดยแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้บริษัทฯ ดำเนินการ

2. แจ้งเพื่อขอตรวจสอบ ลบ แก้ไข หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูล โดยแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรมายังบริษัทฯ ทั้งนี้บริษัทฯ จะพิจารณาและดำเนินการให้ตามความเหมาะสม

ทั้งนี้ ท่านผู้เป็นเจ้าของข้อมูลทราบดีว่า การให้ข้อมูลไม่เพียงพอ หรือลบข้อมูลบางส่วน อาจทำให้ประสิทธิภาพในการรับทราบข้อมูลข่าวสาร หรือสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ของท่านลดน้อยลง

ระดับความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทมีระบบป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลไว้เป็นอย่างดี เพื่อป้องกันการถูกเผยแพร่ หรือถูกละเมิด หรือถูกนำไปใช้ประโยชน์โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ทั้งนี้ บริษัทได้มุ่งเน้นทั้งประสิทธิภาพของเทคโนโลยีและประสิทธิภาพของผู้ปฏิบัติงานไปพร้อมกัน

ข้อยกเว้นการดูแลรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

กรณีตามต่อไปนี้ ไม่ถือว่าเป็นการกระทำที่ฝ่าฝืนนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

1. ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นได้ถูกเปิดเผยต่อสาธารณะแล้ว ตั้งแต่เวลาที่ท่านได้เปิดเผยข้อมูลให้บริษัท หรือถูกเปิดเผยต่อสาธารณะโดยไม่ใช่ความผิดของบริษัท

2. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล โดยได้รับความยินยอมจากท่านไม่ว่าจะเป็นลายลักษณ์อักษร หรือการอนุญาตโดยวิธีการอื่น

3. การเปิดเผยข้อมูลของท่านตามความจำเป็น เนื่องจากกระทำตามกฎหมาย คำสั่ง กฎข้อบังคับ ระเบียบ คำสั่งศาล หน่วยงานของรัฐ หรือตามความจำเป็นอย่างอื่น

4. ท่านควรระมัดระวังและรับผิดชอบด้วยตนเอง เนื่องจากมีเพียงท่านเท่านั้น ที่สามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวของเท่านได้ หากมีความเสียหายไม่ว่ากรณีใดๆ บริษัทฯ ขอสงวนไว้ซึ่งสิทธิ์ในการปฏิเสธความรับผิด หรือความเสียหายทั้งหมดที่เกิดขึ้น

สิทธิของผู้ให้บริการ

บริษัทฯ มีสิทธิในการแก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม รูปแบบเว็บไซต์และนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้ ได้ตามความเหมาะสม โดยจะแจ้งให้ทราบผ่านทางเว็บไซต์ www.rasika.co.th ในขณะนั้นทันที การเข้าใช้บริการเว็บไซต์ของท่าน ถือเป็นการยอมรับข้อกำหนดของนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และการที่ท่านเข้าใช้บริการอย่างต่อเนื่องภายหลังที่มีการประกาศแก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติมใดๆ ย่อมเป็นการยอมรับการแก้ไขในแต่ละครั้งด้วย

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ โทรศัพท์ : 02-319-1566 (ทุกวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 9.30 – 12.00 น.)

E-mail : contact@rasika.co.th

เว็บไซต์ : www.rasika.co.th

อนึ่ง ก่อนให้ความยินยอม ข้าพเจ้าได้อ่านและเข้าใจข้อกำหนดและเงื่อนไขในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งระบุไว้ข้างต้นนี้อย่างชัดเจนแล้ว อีกทั้งได้แสดงเจตนาผูกพันตนเองในการปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ ตลอดจนที่จะได้กำหนดขึ้นในอนาคตทั้งสิ้นทุกประการ