ระบบสารสนเทศโรงเรียนพะเยาประสาธน์วิทย์

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนพะเยาประสาธน์วิทย์

หลักสูตรของโรงเรียน

  • ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

  • ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

ผลการเรียนของนักเรียน

  • ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

  • ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561

  • ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

  • ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

  • ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

  • ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563