กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ที่มา วัตถุประสงค์

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 ตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาและส่งเสริมการอ่านการเขียนให้บังเกิดผลสำเร็จและยั่งยืน อีกทั้งเป็นการตอบสนองจุดเน้นของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน "เด็กไทยยุคใหม่ อ่านออกเขียนได้ทุกคน" และสอดคล้องกับนโยบายของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 "สพป.วิถีใหม่ เด็กพะเยา 1 เป็นเพชรน้ำหนึ่ง "

. เพื่อให้ผู้บริหาร ครู และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกระดับ เห็นความสำคัญ มีความตระหนักและรับผิดชอบในการเร่งรัดให้นักเรียนอ่านออก เขียนได้ อ่านคล่องเขียนคล่องและสื่อสารได้ อย่างยั่งยืน

๒. เพื่อให้ครูผู้สอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ในโรงเรียน มีความรู้ความเข้าใจและสามารถเชื่อมโยงการจัดการเรียนรู้ให้นักเรียนอ่านออก เขียนได้ อ่านรู้เรื่องและสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๓. เพื่อพัฒนาให้นักเรียนสามารถอ่านออก เขียนได้ตามศักยภาพของแต่ละบุคคล อ่านรู้เรื่องและสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ

พันธกิจ

๑. ส่งเสริมและพัฒนาให้อ่านออก เขียนได้ทุกคนตามความแตกต่างของแต่ละบุคคล

๒ ส่งเสริมการใช้ทักษะภาษาไทยในการติดต่อสื่อสารได้อย่างเหมาะสม

๓. ส่งเสริมให้นักเรียนคัดลายมือได้ถูกต้องและสวยงาม (ห้องเรียนลายมือสวย) และไม่ทิ้งนักเรียนหลังห้อง

๔. ส่งเสริมและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาไทยให้สูงขึ้น

๕. ส่งเสริมให้นักเรียนร่วมอนุรักษ์มรดกทางภาษาไทย

คู่มือการดำเนินงานตามนโยบายอ่านออกเขียนได้ลายมือสวย

https://drive.google.com/file/d/1xE-sd47F2GETEr2B8iyL4-z1Ulz0ipZX/view?usp=sharing

ข่าวประชาสัมพันธ์


ประกาศผลการแข่งขันทักษะภาษาไทยตามโครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในสัปดาห์ วันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2565

และ

ประกาศผลการคัดเลือกสถานศึกษาที่ดำเนินกิจกรรมส่งเสริมการอ่านตามรอยพระราชจริยวัตร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ปีงบประมาณ 2565

ประกาศผลการแข่งทักษะภาษาไทยระดับเขตพื้นที่การศึกษาปี65.pdf
ประกาศรางวัลส่งเสริมการอ่านพระเทพฯปี65.pdf