วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา

(Phayao College of  Agriculture and Technology)

ทักษะเด่น  เน้นความรู้  คู่คุณธรรม  นำวิชาชีพสู่ชุมชนและสังคม

นโยบายและจุดเน้นการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2566
ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

นโยบายอาชีวศึกษา 2566.pdf

<<  ประชาสัมพันธ์  >>

<<  กิจกรรมของสถานศึกษา  >>

<<  กิจกรรมของนักเรียน นักศึกษา  >>

  วันอังคารที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 นายสุชาติ มหายศ ผู้อำนวยการสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดพะเยา พร้อมด้วยคณะผู้บริหารในสังกัดสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดพะเยา เข้าร่วมการจัดการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์สมาคมวิทยาศาสตร์ฯ-อาชีวศึกษา-เอสโซ่ ประจำปี 2566 ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด โดยใช้หอประชุมคำมอกหลวง วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา ต. แม่นาเรือ อ.เมือง จ.พะเยา เป็นสถานที่ในการจัดการแข่งขันเพื่อหาตัวแทนระดับจังหวัดเข้าร่วมแข่งขันการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์สมาคมวิทยาศาสตร์ฯ-อาชีวศึกษา-เอสโซ่ ประจำปี 2566 ระดับภาค ภาคเหนือ ในลำดับถัดไป 

  วันพฤหัสบดี ที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2566 เวลา 08.00 น. ว่าที่ร้อยตรีประเสริฐ พรหมเผ่า ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจกรรมนักเรียนนักศึกษา รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา และ นักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา ร่วมกิจกรรมการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ปีการศึกษา 2566 ณ โดมดอยหลวง วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา ต.แม่นาเรือ อ.เมือง จ.พะเยา 

  วันที่ 26-29 มิถุนายน พ.ศ. 2566 ว่าที่ร้อยตรีประเสริฐ พรหมเผ่า ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา พร้อมด้วย คณะครูแผนกวิชาบริหารธุรกิจ จัดกิจกรรมอบรมในหัวข้อ " From Gen Z tobe CEO และการเขียนแผนธุรกิจ " ณ อาคารหอประชุมท่องเที่ยว วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา ต.แม่นาเรือ อ.เมือง จ.พะเยา 

<<  แหล่งเรียนรู้และการศึกษาดูงาน  >>

<<  ข่าวสารการศึกษา  >>

ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ดูผลการเรียนออนไลน์

กองทุนเงินกู้ยืม

ระบบบริหารสถานศึกษา ศธ.02

ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

ศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษา

            จำนวนผู้เข้าชม