ห้องปฏิบัติการพยาบาล

BCNNON NURSING LAB

วัตถุประสงค์ของห้องปฏิบัติการพยาบาล

ห้องปฏิบัติการทางการพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี เป็นสถานที่เอื้ออำนวยต่อการเรียนการสอน เพื่อสนับสนุนให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

วัตถุประสงค์

  1. เป็นสื่อกลางสำหรับอาจารย์และนักศึกษาในการพัฒนาการเรียนการสอนวิชาสาขการพยาบาล

  2. สนับสนุนส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนภายในศูนย์การเรียนรู้ทางการพยาบาล ให้มีประสิทธิภาพ

  3. ฝึกทักษะการปฏิบัติพยาบาลในสถานการณ์จำลอง และเรียนรู้สื่อออนไลน์ต่างๆ ที่สอดคล้องกับวิชาทฤษฎี

การจัดการระบบวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์

1. มีระบบการจัดการเครื่องมือและวัสดุอุปกรณ์

1.1 มีการสำรวจความเพียงพอ

1.2 ตรวจสอบและดูแลความพร้อมใช้ในแต่ละห้องปฏิบัติการพยาบาลทุกเดือน

2. มีระบบการบำรุงรักษาเครื่องมือและวัสดุอุปกรณ์ให้พร้อมใช้

2.1 บำรุงรักษาเบื้องต้นโดยเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน

2.1.1 การตรวจสอบเครื่องมือและอุปกรณ์ (การชำรุด/ การสูญหาย)

2.1.2 การทดสอบก่อนนำไปใช้งาน

2.1.3 การทำความสะอาดหลังใช้งาน

2.1.4 การจัดเก็บหลังใช้งานอย่างเหมาะสม

2.2 บำรุงรักษาโดยผู้เชี่ยวชาญ


คณะทำงาน

อ.รังศิมา วงษ์สุทิน

หัวหน้างาน

อ.วีรวัฒน์ ทางธรรม

เวลาทำการ วันจันทร์ - วันศุกร์

เวลา 08.00 น. - 16.00 น.