แนะนำบุคลากร

นายประชัย พรสง่ากุลผู้อำนวยการโรงเรียนพุทไธสง
นางอุไรรัตน์ ศรีวงษ์ชัยหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

เรื่องเล่าชาวภาษาไทย

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image
ผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศกลุ่มสาระฯภาษาไทย๖๓

อ่านข่าวทั้งหมด

ขอแสดงความยินดีกับความสำเร็จของกลุ่มสาระฯ ภาษาไทย คว้ารางวัล ๗ เหรียญทอง ๗ เหรียญเงิน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๖๙ ได้ไปต่อระดับภาค ๒ รายการ วันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๒ คณะครูกลุ่มสาระฯ ภาษาไทยได้นำนักเรียนร่วมแข่งขันทักษะงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๖๙ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ณ โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม ผลการแข่งขัน ได้รับรางวัล ๗ เหรียญทอง ๗ เหรียญเงิน ดังนี้ ๑. กิจกรรมคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.๑- ๓ เหรียญเงิน อันดับ ๑๑ ๒. กิจกรรมคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.๔- ๖ เหรียญเงินอันดับ ๑๐ ๓. วรรณกรรมพิจารณ์ ม.๑-๓ เหรียญเงินอันดับ ๔ ๔. วรรณกรรมพิจารณ์ ม.๔-๖ เหรียญทองอันดับ ๔ ๕. พินิจวรรณคดี ม.๑-๓ เหรียญเงิน อันดับ ๘ ๖. พินิจวรรณคดี ม.๔-๖ เหรียญทอง ชนะเลิศ ๗. เรียงร้อยถ้อยความ ม.๑-๓ เหรียญเงิน รองชนะเลิศอันดับ ๒ ๘. เรียงร้อยถ้อยความ ม.๔-๖ เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ ๒ ๙. ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.๑-๓ เหรียญเงิน รองชนะเลิศอันดับ ๒ ๑๐. ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.๔-๖ เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ ๑ ๑๑. กวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ ม. ๑-๓ เหรียญทอง ชนะเลิศ ๑๒. กวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ โคลงสี่สุภาพ ม.๔-๖ เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ๒ ๑๓. ต่อคำศัพท์ภาษาไทย ม.๑-๓ เหรียญเงิน อันดับ ๘ ๑๔. ต่อคำศัพท์ภาษาไทย ม.๔-๖ เหรียญทองอันดับ ๔ ขอขอบคุณผู้บริหารที่สนับสนุนงบประมาณ คณะครูและนักเรียนทุกคนที่ทุ่มเทฝึกซ้อม จนนำมาซึ่งความสำเร็จในครั้งนี้
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยขอแสดงความยินดีกับนายกิตติพงษ์ ดีสี นักเรียนชั้น ม.๕/๔ ได้รับรางวัลชมเชยภาษาไทยเพชรยอดมงกุฎ และเด็กหญิงสุภาพร วิศิษฏ์ศิลป์ นักเรียนชั้น ม.๓/๑๒ ที่ได้รับเกียรติบัตรรางวัลผ่านเกณฑ์การแข่งขันภาษาไทยเพชรยอดมงกุฎ ครั้ง ที่ ๑๖ ณ โรงเรียนสันติราษฎร์ วิทยาลัย ฝึกซ้อมโดยครูภัทราภรณ์ ละมุล และครูกฤษณะ ยุดรัมย์
IMG_7307.MOV
เมื่อวันศุกร์ที่ 30 สิงหาคม 2562 กลุ่มสาะการเรียนรู้ภาษาไทยนำนักเรียนเข้าร่วมประกวดร้อยกรองชิงโล่พระราชทานฯ และการแสดงวรรณศิลป์ถิ่นอีสานชิงโล่พระราชทานฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพฯ ซึ่งในครั้งนี้ทีมผู้เข้าร่วมแข่งขันวรรณศิลป์ถิ่นอีสานได้คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 มาครอง
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ได้รับเกียรติจากนายชาญ สิ่วไธสง เป็นประธานในการเปิดกิจกรรมหมอภาษาพัฒนาเด็กไทย ระหว่างวันที่ 17-18 สิงหาคม 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ปัญหานักเรียนอ่านไม่คล่องเขียนไม่คล่องระดับชั้น ม. 1 อีกทั้งเพื่อเป็นการฝึกการเป็นวิทยากรแกนนำค่ายภาาาไทยให้กับนักเรียนที่สนใจ และบูรณาการแก้ไขผลการเรียน 0 ร. ม. มผ. รายวิชาภาษาไทยให้กับนักเรียนอีกด้วย กิจกรรมในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือด้วยดีจากทุกฝ่าย และปิดกิจกรรมด้วยการมอบเกียรติบัตรและให้โอวาสจากนายประชัย พรสง่ากุลผู้อำนวยการโรงเรียนพุทไธสง

ดาวโหลดทั้งหมด

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย.pptx

สถิติผู้เข้าชม