นายประชัย พรสง่ากุล

ผู้อำนวยการโรงเรียนพุทไธสง

นางสาวศิริวิจิตร อำไธสง

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ