ข่าวประชาสัมพันธ์

ภาพกิจกรรม

ประกาศโรงเรียนพัฒนานิคม

คำสั่งโรงเรียนพัฒนานิคม

ประกาศรับนักเรียน 2561 (ห้องทั่วไป).pdf
ประกาศรับนักเรียน 2561 (ห้องพิเศษ).pdf
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการจัดกิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรกและทำพิธีเข้าประจำกองลูกเสือวิสามัญ.pdf
คำสั่งตรวจการจ้าง และควบคุมงาน.pdf