ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนพัฒนานิคม

รหัสโรงเรียน 10 หลัก :

รหัส Smis 8 หลัก :

รหัส Obec 6 หลัก :

ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :

ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :

ที่อยู่ :

ตำบล :

อำเภอ :

จังหวัด :

รหัสไปรษณีย์ :

โทรศัพท์ :

โทรสาร :

ระดับที่เปิดสอน :

วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :

อีเมล์ :

เว็บไซต์ :

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :

ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:

ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:

1016490400

16022001

490400

พัฒนานิคม

Pattananikom

192 หมู่ที่ 6 บ้าน

พัฒนานิคม

พัฒนานิคม

ลพบุรี

15140

036491338

036491338

ม. ต้น-ม.ปลาย

วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : 1 มิ.ย.2504

pattananikom.sch@gmail.com

เว็บไซต์ : http://www.ptnk.ac.th

พัฒนานิคม

80 กม.

1 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 12 มิถุนายน 2560 เวลา 09:57:09 น.)

ตราสัญลักษณ์ประจำโรงเรียน

นางกาญจนา บุญคง

ผู้อำนวยการโรงเรียนพัฒนานิคม