ข้อมูลครู/บุคลากร โรงเรียนพัฒนานิคม

จำนวน ชาย 22 คน หญิง 65 คน รวมทั้งหมด 87 คน

จำแนกครูจำแนกตามสายงาน ตำแหน่ง วิทยฐานะ วุฒิการศึกษา และเพศ