การประเมินการอ่าน การเขียนฯ

รายงานประเมินรู้เรื่องการอ่าน(PISA ม.1-3) ปี 2560

รายงานข้อมูล ภาคเรียนที่ 1 ครั้งที่ 1 ส่งสพม5 (กลุ่มนิเทศฯ) วันที่ 30 เดือน มิถุนายน 2560

โรงเรียน พัฒนานิคม

ผู้รายงานข้อมูล นางสาวปรางค์ทิพย์ ทองแย้ม

เบอร์โทรศัพท์ 0619516942

รายงานประเมินรู้เรื่องการอ่าน(PISA ม.1-3) ปี 2560

รายงานข้อมูล ภาคเรียนที่ 1 ครั้งที่ 2 ส่งสพม5 (กลุ่มนิเทศฯ) วันที่ 30 เดือน สิงหาคม 2560

โรงเรียน พัฒนานิคม

ผู้รายงานข้อมูล นางสาวปรางค์ทิพย์ ทองแย้ม

เบอร์โทรศัพท์ 0619516942

รายงานประเมินรู้เรื่องการอ่าน(PISA ม.1-3) ปี60

รายงานข้อมูล ภาคเรียนที่ 2 ครั้งที่ 3 ส่งสพม5 (กลุ่มนิเทศฯ) วันที่ 24 เดือน พฤศจิกายน 2560

โรงเรียน พัฒนานิคม

ผู้รายงานข้อมูล นางสาวปรางค์ทิพย์ ทองแย้ม

เบอร์โทรศัพท์ 0619516942

รายงานประเมินรู้เรื่องการอ่าน(PISA ม.1-3) ปี 2560

รายงานข้อมูล ภาคเรียนที่ 2 ครั้งที่ 4 ส่งสพม5 (กลุ่มนิเทศฯ) วันที่ 23 เดือน มกราคม 2561

โรงเรียน พัฒนานิคม

ผู้รายงานข้อมูล นางสาวปรางค์ทิพย์ ทองแย้ม

เบอร์โทรศัพท์ 0619516942