ประกาศจ้างนักการภารโรง.pdf

📢รับสมัครคัดเลือกอัตราจ้าง
ตำแหน่ง - นักการภารโรง

จำนวน 1 อัตรา

จบการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3 หรือ มศ.3)
อัตราค่าจ้าง เดือนละ 9,000 บาท และเงินสมทบประกันสังคม