📢 ประกาศรงเรียนพนทวนชนูปถัมภ์ เรื่องผลการสอบคัดเลือก ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่นักการภารโรง

ประกาศผลการคัดเลือกนักการภารโรง 9000.pdf

ประกาศผลการสอบคัดเลือก

ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่นักการภารโรง

ประกาศผลการคัดเลือกนักการภารโรง 8000.pdf

ประกาศผลการสอบคัดเลือก

ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่นักการภารโรง