การให้บริการคลินิกในเวลาราชการและนอกเวลาราชการ

คลินิกเด็ก
หมายเลขโทรศัพท์ 074-281751, 074-281758

ช่วงเวลาจองคิว วันจันทร์-วันศุกร์ (วันราชการ) เวลา 14.00น. - 16.00 น.

คลินิกเด็ก.pdf