หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ

วิสัยทัศน์

เป็นศูนย์กลางการให้บริการและเสริมสร้างความ เข้มแข็งให้คณาจารย์ นักศึกษาและบุคคลากร ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีคุณภาพ

พันธกิจ

1. ให้บริการจัดการระบบเครือข่ายในระดับคณะฯอย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล

2. ให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนงานบริหาร และการเรียนการสอนในระดับคณะฯ

3. พัฒนาระบบสารสนเทศสนับสนุนงานบริหาร และ ธุรการในระดับคณะฯ

4. พัฒนาระบบสารสนเทศสนับสนุนงานการเรียนการสอนในระดับคณะฯ

5. ให้บริการฝึกอบรมเกี่ยวกบัเทคโนโลยีสารสนเทศแก่คณาจารย์และบุคลากรของคณะฯ

แผนงานไอที

รายงานประจำปี

คลิกดูข้อมูล

ระบบสารสนเทศ

คลิกดูข้อมูล

คู่มือการใช้งานระบบ

แบบฟอร์มแจ้งซ่อม

ภาพกิจกรรม

คลิกดูข้อมูล

ปฏิทินนัดหมาย