หน่วยวิชาการ

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

การรับนักศึกษาวิชาโท

สำหรับนักศึกษาคณะฯ และต่างคณะ สามารถใช้งานระบบนี้ได้

การย้ายสาขาวิชาเอก - โท

เฉพาะนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์

การย้ายคณะ สำหรับนักศึกษาต่างคณะ เพื่อเข้าศึกษายังคณะมนุษยศาสตร์ฯ

การเทียบโอนรายวิชา