หน่วยพัสดุ คณะศึกษาศาสตร์

มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการจัดหา จัดซื้อ วัสดุ ครุภัณฑ์ การจ้างซ่อมแซม และบำรุงรักษารถยนต์ราชการ สิ่งก่อสร้าง จัดจ้างเกี่ยวกับรายการสิ่งก่อสร้าง จัดทำสัญญาซื้อขาย สัญญาจ้าง เก็บรักษาพัสดุ จัดทำทะเบียนครุภัณฑ์ ควบคุม และจำหน่ายพัสดุ ดำเนินการเบิกจ่ายพัสดุ ที่กำหนดไว้ในระเบียบพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 รวมทั้งติดต่อประสานงาน ให้คำปรึกษาแนะนำปรับปรุงแก้ไข แก้ปัญหาขัดข้องในการปฏิบัติงานของภาควิชา/หน่วยงาน

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

ข้อมูลและการบริการ

ซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน

ครุภัณฑ์

คลังพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2562

คลังพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2563ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP)