หน่วยคลัง คณะศึกษาศาสตร์

วิสัยทัศน์ :

เป็นส่วนงานบริหารด้านการเงิน เพื่อปฎิบัติงานให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง โปร่งใส โดยยึดระเบียบกฎหมายข้อบังคับของมหาวิทยาลัย

พันธกิจ :

1.ดูเเลการรับเงิน การจ่ายเงินงบประมาณ เงินรายได้ เเละเงินอื่นๆ ให้มีความถูกต้อง โปร่งใส ตามระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ

2.ดำเนินการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ เงินรายได้เเละเงินอื่นๆ ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้

3.ให้บริการเเละประสานงานให้สามารถดำเนินงานให้อย่างมีประสิทธิภาพเเละเกิดประสิทธิผล