งานบริการวิชาการแก่สังคมและชุมชน เป็นภารกิจหลักที่สำคัญอย่างหนึ่งของ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี คือ การให้บริการทางวิชาการแก่สังคม โดยการถ่ายทอดองค์ความรู้ทางศาสตร์ทางด้านศิลปกรรม ที่เป็นประโยชน์เป็นที่พึ่งและแหล่งอ้างอิง ทางวิชาการเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งและการพัฒนาที่ยั่งยืนของชุมชน สังคม ประเทศชาติ ตลอดจนการบริการวิชาการแบบบูรณาการให้การบริการวิชาการมีความสอดคล้องกับการจัดการเรียนการสอน การวิจัย และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ

  • ส่งเสริมให้มีการจัดการบริการวิชาการแก่สังคมที่หลากหลายรูปแบบและกิจกรรมนำไปสู่ความพึงพอใจของผู้รับบริการที่ครอบคลุม ถึงกลุ่มเป้าหมายของการให้บริการวิชาการ

  • การให้บริการวิชาการแบบให้เปล่า กลุ่มเป้าหมาย อาทิ ชุมชน ผู้ด้อยโอกาสที่มีความต้องการรับบริการโดยผู้รับบริการไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย

แผนปฏิบัติการ(Action Plan) งานบริการวิชาการแก่สังคมและชุมชน ตามยุทธศาสตร์พันธกิจเพื่อสังคมของมหาวิทยาลัย