ขอผลิตบทเรียนbinla book

และติดตามการผลิตบทเรียนbinla book

ขั้นตอนการขอผลิตบทเรียน

1. ดาวน์โหลดแบบฟอร์มผลิตบทเรียน

2. ส่งแบบฟอร์มขอผลิตบทเรียน

(บทเรียนผลิตตามคิว และเมื่อถึงคิวจะใช้เวลาผลิตประมาณ 2 สัปดาห์)

3. ติดตามการผลิตบทเรียน

64แบบฟอร์มขอผลิตบทเรียน binla book (การตอบกลับ)

ลำดับขั้นตอนการผลิต

1. อาจารย์ส่งเนื้อหาของบทเรียนให้หมวดคอมพิวเตอร์ช่วยสอน

2. เจ้าหน้าที่ตรวจรับเนื้อหาตามแบบฟอร์มที่กำหนด

3. ผลิตบทเรียนรูปแบบ web / วาดรูป จัดทำanimation ประกอบบทเรียน

4. ส่งให้อาจารย์เจ้าของบทเรียนตรวจ และแก้ไขเนื้อหา

5. ส่งบทเรียนรูปแบบ web ให้กรรมการพัฒนาสื่อการเรียนรู้ประเมินด้านรูปแบบ และผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหาประเมินด้านเนื้อหา

6. แจ้งผลการประเมินกับอาอาจารย์เจ้าของบทเรียน เพื่อรับทราบและปรับปรุงตามกรรมการแนะนำ

7. เจ้าหน้าที่ผลิตบทเรียนเป็น App

8. เบิกจ่ายทุนอุดหนุน

บทเรียนที่เปิดใช้งานแล้ว