การสมัครสมาชิกระบบจัดการวารสารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

เว็บไซต์วารสารวิทยบริการจะมีอยู่ 2 เว็บไซต์ ประกอบด้วย

1) เว็บไซต์วารสารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นช่องทางในการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูล ตรวจสอบสถานะสมาชิก และเอกสารต่างๆ

2) เว็บไซต์ระบบจัดการวารสารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นระบบจัดการวารสารออนไลน์ ซึ่งครอบคลุมกระบวนการตั้งแต่การรับบทความไปจนกระทั่งการตีพิมพ์เผยแพร่บทความ

ระบบจัดการวารสารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จึงเป็นเว็บไซต์ที่ต้องปฏิสัมพันธ์กับผู้อ่านบทความ (reader) ผู้เขียนบทความ (author) และผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ (reviewer) โดยตรง เนื่องจากเป็นระบบจัดการวารสารที่ให้ผู้เขียนบทความสามารถส่งบทความเข้าสู่ระบบเพื่อการพิจารณาตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิทยบริการได้ด้วยตนเอง จึงเป็นที่มาของคำแนะนำในบรรทัดต่อจากนี้เป็นต้นไป

การสมัครสมาชิกวารสารวิทยบริการ

1. ผู้เขียนบทความ (author) สามารถสมัครสมาชิกระบบจัดการวารสารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ที่ สมัครสมาชิกระบบจัดการวารสาร โดยกรอกข้อมูลที่จำเป็น (สังเกตุเครื่องหมาย *) ให้ครบถ้วน ดังภาพที่ 1

ภาพที่ 1 แบบฟอร์มสมัครสมาชิก

หมายเลข

1 หมายถึง ชื่อผู้ใช้ที่ใช้ในการเข้าสู่ระบบ แนะนำให้ใช้ตัวอักษรพิมพ์เล็กภาษาอังกฤษ สามารถประกอบด้วยตัวเลขและเครื่องหมายขีดล่าง (_) และ ขีดกลาง (-) ได้

2 หมายถึง รหัสผ่านในการเข้าสู่ระบบ ประกอบด้วยตัวอักษรหรือตัวเลขอย่างน้อย 6 หลัก ตัวอักษรพิมพ์เล็กพิมพ์ใหญ่มีผลในการเข้าสู่ระบบ

3 หมายถึง ยืนยันรหัสผ่านอีกครั้ง

4 หมายถึง คำนำหน้าชื่อ เช่น นาย, นางสาว, ผศ., รศ., ดร., เป็นต้น

5 หมายถึง ชื่อ

6 หมายถึง ชื่อกลาง

7 หมายถึง นามสกุล

8 หมายถึง อักษรย่อชื่อ-สกุล

9 หมายถึง เพศ

10 หมายถึง สถานศึกษาหรือหน่วยงานที่สังกัด (กรุณากรอกอย่างละเอียด)

ภาพที่ 2 แบบฟอร์มสมัครสมาชิก (ต่อ)

หมายเลข

11 หมายถึง ลายเซ็นลงท้าย เช่น ลายเซ็นลงท้ายในอีเมล

12 หมายถึง อีเมลที่ใช้ในการติดต่อประสานงาน

13 หมายถึง ยืนยันอีเมล

14 หมายถึง url เว็บไซต์ส่วนตัวหรือเครือข่ายสังคมออนไลน์

15 หมายถึง โทรศัพท์

16 หมายถึง โทรสาร

17 หมายถึง ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ (กองบรรณาธิการวารสารใช้ในการส่งวารสารฉบับตีพิมพ์ให้กับสมาชิก)

18 หมายถึง ประเทศ

19 หมายถึง ประวัติโดยสังเขป

ภาพที่ 3 แบบฟอร์มสมัครสมาชิก (ต่อ)

หมายเลข

20 หมายถึง การยืนยันให้ระบบส่งชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านไปให้ทางอีเมลหรือไม่

21 หมายถึง การเลือกภาษาในทำ indexing ของระบบ แนะนำให้เลือกเป็น Thai ในกรณีที่เป็นบทความภาษาไทย

22 หมายถึง สถานะในการเป็นสมาชิกในระบบจัดการวารสารวิทยบริการ จะมีอยู่สองสถานะได้แก่ Reader (ผู้อ่านบทความ) และ Author (ผู้เขียนบทความ) กรณีที่ต้องการส่งบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารต้องเลือกสถานะเป็น Author ด้วยเสมอ

หมายเหตุ ผู้ส่งบทความต้องสมัครเป็นสมาชิกวารสาร 1 ปี (อ่านรายละเอียดเงื่อนไขการส่งบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ์เผยแพร่ได้ในเมนู การส่งบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ์เผยแพร่) เมื่อขั้นตอนการสมัครสมาชิกวารสารเรียบร้อยแล้ว กองบรรณาธิการวารสารจะดำเนินการส่งบทความของคุณเข้าสู่กระบวนการพิจารณาคุณภาพบทความต่อไป