การส่งบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ์เผยแพร่

การส่งบทความเพื่อให้กองบรรณาธิการพิจารณาตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ผู้เขียนสามารถส่งบทความได้ทาง ระบบจัดการวารสาร โดยผู้ส่งบทความจะต้องสมัครสมาชิกของระบบจัดการวารสารวิทยบริการก่อน (ดูรายละเอียดการสมัครสมาชิกวารสาร) ผู้เขียนสามารถส่งบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ์เผยแพร่ได้ทันทีที่สมัครสมาชิกเสร็จเรียบร้อย แต่กระบวนการพิจารณาบทความจะเริ่มดำเนินการเมื่อชำระค่าใช้จ่ายเรียบร้อยแล้วเท่านั้น (ดูรายละเอียดได้ใน แนวทางการพิจารณาและการส่งบทความเพื่อตีพิมพ์)

ขั้นตอนการส่งบทความ

1. เมื่อเข้าสู่ระบบจัดการวารสาร จะปรากฏหน้า User Home ดังภาพที่ 1

ภาพที่ 1 หน้า User Home

หมายเหตุ หากไม่ปรากฏหน้า User Home สามารถคลิกเมนู User Home ได้เช่นกัน

หมายเลข

1 หมายถึง เมนู User Home หน้าหลักของผู้ใช้ในระบบจัดการวารสาร หน้า User Home คือ หน้าสำหรับเริ่มต้นในการส่งบทความเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่และการตรวจสอบสถานะของบทความในขณะนั้น

2 หมายถึง เมนูส่งบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ในวารสาร

2. คลิกเมนู New Submission เพื่อเข้าสู่ขั้นตอนการส่งบทความซึ่งประกอบด้วย 5 ขั้นตอน ดังนี้

2.1 ขั้นตอนที่ 1 ประเภทของบทความและข้อความถึงกองบรรณาธิการ (Starting the Submission) ดังภาพที่ 2

ภาพที่ 2 ขั้นตอนที่ 1 ประเภทของบทความ

หมายเลข

1 หมายถึง การเลือกประเภทบทความของคุณ ต้องเลือกให้ตรงกับบทความของคุณ เพราะมีผลต่อการพิจารณาบทความ (ดูรายละเอียดได้ที่นี่)

2 หมายถึง ข้อความชี้แจงรายละเอียดลิขสิทธิ์ของบทความ

3 หมายถึง ข้อความที่ต้องการส่งถึงบรรณาธิการวารสาร

เมื่อเลือกและกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้วให้คลิกปุ่ม Save and continue

2.2 ขั้นตอนที่ 2 อัพโหลดไฟล์บทความ (Uploading the Submission) ดังภาพที่ 3

ภาพที่ 3 ขั้นตอนที่ 2 อัพโหลดไฟล์บทความ

หมายเลข

1 หมายถึง คำแนะนำในการอัพโหลดไฟล์บทความ

2 หมายถึง ปุ่มสำหรับเลือกไฟล์บทความจากในเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ

3 หมายถึง ปุ่มอัพโหลดไฟล์บทความเข้าสู่ระบบจัดการวารสารวิทยบริการ

เมื่อเลือกไฟล์และอัพโหลดเรียบร้อยแล้วให้คลิกปุ่ม Save and continue

2.3 ขั้นตอนที่ 3 กรอกข้อมูลบทความ (Entering the Submission's Metadata) ดังภาพที่ 4

ภาพที่ 4 ขั้นตอนที่ 3 ข้อมูลบทความ

ในส่วนของ Author เป็นส่วนข้อมูลผู้ส่งบทความซึ่งจะถูกดึงมาจากข้อมูลในขั้นตอนการสมัครสมาชิก ทั้งนี้ผู้ส่งบทความสามารถเพิ่มเติมแก้ไขข้อมูลได้ตามความต้องการ และกรณีที่มีผู้เขียนมากกว่า 1 คน สามารถคลิกปุ่ม Add Author เพื่อเพิ่มผู้เขียนบทความได้

ภาพที่ 5 ขั้นตอนที่ 3 ข้อมูลบทความ (ต่อ)

ส่วนนี้เป็นการใส่ชื่อและบทคัดย่อของบทความ ดังนี้

หมายเลข

1 หมายถึง การใส่ชื่อบทความ

2 หมายถึง การใส่บทคัดย่อ

ภาพที่ 6 ขั้นตอนที่ 3 ข้อมูลบทความ (ต่อ)

ส่วนนี้เป็นการใส่ข้อมูลบรรณานุกรมหรือเอกสารอ้างอิง (ไม่ต้องกรอกข้อมูล) ให้คลิกปุ่ม Save and continue ได้เลย

2.4 ขั้นตอนที่ 4 อัพโหลดไฟล์ประกอบบทความ (Uploading Supplementary Files) ดังภาพที่ 7

ภาพที่ 7 ขั้นตอนที่ 4 อัพโหลดไฟล์ประกอบบทความ

ส่วนนี้เป็นการอัพโหลดไฟล์เอกสารหรือภาพที่ใช้ในการเขียนบทความเพิ่มเติม เช่น ภาพประกอบบทความ เอกสารการอ้างอิงบทความ เป็นต้น หากไม่มีไฟล์เพิ่มเติมก็สามารถคลิกปุ่ม Save and continue ต่อไปได้เลย

2.5 ขั้นตอนที่ 5 ตรวจสอบและยืนยันการส่งบทความ (Confirming the Submission) ดังภาพที่ 8

ภาพที่ 8 ขั้นตอนที่ 5 ตรวจสอบและยืนยันการส่งบทความ

ส่วนนี้เป็นการตรวจสอบและยืนยันบทความ หากข้อมูลถูกต้องก็สามารถคลิกปุ่ม Finish Submission ได้เลย บทความก็จะเข้าสู่ระบบจัดการวารสาร

3. กลับไปที่เมนู User Home จะเห็นว่าบทความของคุณแสดงสถานะ Active ซึ่งหมายถึงอยู่ในระหว่างการดำเนินการ ดังภาพที่ 9

ภาพที่ 9 หน้า User Home

ผู้ส่งบทความสามารถเข้ามาตรวจสอบสถานะบทความได้จากเมนู User Home เพื่อติดตามความก้าวหน้าหรือผลการพิจารณาบทความ โดยคลิกที่ 1 Active และคลิกที่ชื่อบทความนั้น ทั้งนี้กองบรรณาธิการวารสารจะติดต่อและแจ้งผลการพิจารณาบทความของคุณไปทางอีเมลด้วยเสมอ