การตรวจสอบสถานะบทความและการส่งบทความฉบับแก้ไข

หลังจากส่งบทความเข้าสู่ระบบจัดการวารสารแล้ว ผู้ส่งบทความสามารถตรวจสอบสถานะของบทความว่าในขณะนั้นบทความของคุณอยู่ในกระบวนการใด เช่น อยู่ในระหว่างการดำเนินการของกองบรรณาธิการ หรือการพิจารณาบทความโดยผู้ทรงคุณวุฒิ หรือการแก้ไขบทความหลังจากได้รับผลการพิจารณาบทความจากผู้ทรงคุณวุฒิแล้ว หรือการตรวจสอบบทความก่อนตีพิมพ์ เป็นต้น

วิธีการตรวจสอบสถานะบทความ

1. เข้าสู่ ระบบจัดการวารสาร จะปรากฏหน้า User Home ซึ่งเป็นหน้าหลักของผู้ใช้ประมาณว่าคิดอะไรไม่ออกก็ให้มาหน้านี้ก่อน ดังภาพที่ 1

ภาพที่ 1 หน้า User Home

หมายเลข

1 หมายถึง จำนวนบทความที่ถูกส่งเข้าสู่ระบบจัดการวารสาร ในที่นี้หมายความว่ามีหนึ่งบทความที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ

2 หมายถึง จำนวนบทความที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ไปแล้ว (ในกรณีที่เคยส่งบทความมาแล้ว)

3 หมายถึง ส่งบทความเพื่อตีพิมพ์วารสารวิทยบริการ (ดังที่ได้กล่าวมาแล้วในเนื้อหาก่อนหน้า)

4 หมายถึง ส่วนของการจัดการบัญชีผู้ใช้ เช่น การแก้ไขข้อมูลผู้ใช้ (Edit My Profile) การเปลี่ยนรหัสผ่าน (Change My Password) และการออกจากระบบ (Logout)

2. เมื่อต้องการทราบสถานะบทความให้คลิกที่เมนู Author หรือ Active จะปรากฏหน้า Active Submission ดังภาพที่ 2

ภาพที่ 2 หน้า Active Submissions

หมายเลข

1 หมายถึง สถานะของบทความ 1) active คือ บทความที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ 2) archive คือ บทความที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่แล้ว หรือ บทความที่ไม่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ (reject)

2 หมายถึง พื้นที่แสดงรายการบทความ ในที่นี้มี 1 บทความที่อยู่ในสถานะ active และ status กำลังรอดำเนินการ (awaiting assignment)

3 หมายถึง การส่งบทความใหม่ โดยสามารถคลิกที่ข้อความ click here ได้เลย

4 หมายถึง พื้นที่แสดงรายการที่มีการอ้างถึงบทความของคุณ โดยคุณสามารถเลือกรายการและคลิกปุ่มที่คุณต้องการด้านล่างได้เลย

สำหรับการติดตามความก้าวหน้าบทความของคุณที่เข้าสู่กระบวนการพิจารณาของวารสารวิทยบริการแล้วนั้น คุณสามารถสังเกตได้จากคอลัมน์ status ดังภาพที่ 2

- awaiting assignment หมายถึง รอการดำเนินการ (อยู่ระหว่างการตรวจสอบสถานะสมาชิกและค่าใช้จ่าย)

- in review หมายถึง บทความอยู่ในกระบวนการพิจารณาบทความโดยผู้ทรงคุณวุฒิ (ดังภาพที่ 3)

- in editing หมายถึง บทความผ่านกระบวนการพิจารณา (accept) รอการตีพิมพ์เผยแพร่

- archived หมายถึง บทความไม่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ (reject)

ภาพที่ 3 หน้า Active Submissions (ต่อ)

เมื่อผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความเรียบร้อยแล้ว กองบรรณาธิการจะแจ้งผลของการพิจารณาบทความของคุณในสองช่องทางด้วยกัน ได้แก่ ทางระบบจัดการวารสารวิทยบริการ ซึ่งคุณสามารถดูผลการพิจารณาบทความของคุณได้จากหน้า active submission นั่นเอง และอีกช่องทางหนึ่งคือ ทางอีเมลของคุณ

จากหน้า active submission ผู้ส่งบทความสามารถดูผลการพิจารณาบทความอย่างละเอียดโดยคลิกที่รายการบทความที่ต้องการและคลิกที่เมนู review จะปรากฏดังภาพที่ 4

ภาพที่ 4 หน้า Review

หมายเลข

1 หมายถึง หน้า review เพื่อดูผลการพิจารณาบทความอย่างละเอียด

2 หมายถึง ไฟล์เอกสาร หรือ คำแนะนำในการแก้ไขบทความจากผู้ทรงคุณวุฒิ (Reviewer A, B) กรณีที่ไม่มีไฟล์ปรากฏในส่วนนี้ให้ดูในส่วนของ editor decision > editor version ซึ่งอยู่ถัดมานั่นเอง

3 หมายถึง ผลการพิจารณาบทความของคุณ

4 หมายถึง อัพโหลดไฟล์บทความฉบับแก้ไขให้กับบรรณาธิการวารสาร (กรณีที่มีการแก้ไขบทความ)

หมายเหตุ: editor version คือ ไฟล์เอกสารที่บรรณาธิการวารสารอัพโหลดให้กับผู้เขียนเพื่อใช้ในการแก้ไขบทความ ทั้งนี้ไฟล์เอกสารนี้จะปรากฏเมื่อผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความเรียบร้อยแล้ว

author version คือ ไฟล์บทความฉบับแก้ไขที่ผู้เขียนอัพโหลดให้กับบรรณาธิการวารสาร (อัพโหลดผ่านทางกรอบหมายเลข 4 ดังภาพที่ 4)

จากภาพที่ 4 จะเห็นได้ว่าผลการพิจารณาบทความจะปรากฏอยู่ในส่วนของ editor decision ซึ่งเป็นการตัดสินใจของบรรณาธิการ หลังจากทราบผลการพิจารณาบทความจากผู้ทรงคุณวุฒิแล้ว และผลการพิจารณาบทความจะมีลักษณะ ดังนี้

- accept submission หมายถึง รับตีพิมพ์เผยแพร่บทความ (accept)

- revisions required หมายถึง รับตีพิมพ์เผยแพร่บทความ โดยต้องแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ

- resubmit for review หมายถึง รับตีพิมพ์เผยแพร่บทความ โดยต้องแก้ไขตามข้อเสนอแนะและต้องผ่านการพิจารณาของผู้ทรงคุณวุฒิอีกครั้ง

- decline submission หมายถึง ไม่รับตีพิมพ์เผยแพร่บทความ (reject)


ข้อสังเกต: เมื่อคลิกเข้าไปดูรายละเอียดของบทความจะประกอบด้วย 3หน้าหลัก ได้แก่ summary, review, และ editing

- summary หมายถึง รายละเอียดภาพรวมของบทความ เช่น ผู้ส่งชื่ออะไร บทความชื่ออะไร ไฟล์บทความ ไฟล์ประกอบบทความ วันที่ส่งบทความ เป็นต้น

- review หมายถึง การพิจารณาบทความ ในหน้า review คุณสามารถทราบได้ว่ากระบวนการพิจารณาบทความอยู่ในขั้นตอนใด บทความของคุณได้รับการตีพิมพ์หรือไม่

- editing หมายถึง ขั้นตอนการตรวจสอบต้นฉบับและตรวจทานก่อนการตีพิมพ์เผยแพร่บทความ