การเขียนรายการอ้างอิงในเนื้อหาบทความและรายการเอกสารอ้างอิงท้ายบทความ

รูปแบบการเขียนรายการอ้างอิงในเนื้อหาบทความ

กรณีที่มีการอ้างอิงในส่วนเนื้อเรื่อง (in text citations) เพื่อระบุแหล่งที่มาของข้อมูล กำหนดให้ผู้เขียนบทความเขียน การอ้างอิงแบบนาม-ปี (name-year or author-date style) และมีการรวบรวมรายการเอกสารที่ใช้อ้างอิงทั้งหมดไว้ตอนท้ายเอกสาร เรียกว่า เอกสารอ้างอิง (references) หรือ บรรณานุกรม (bibliography) ซึ่งมีแนวการเขียนโดยย่อดังนี้

การอ้างอิงแบบนาม-ปี เป็นการอ้างอิงโดยระบุ ชื่อผู้แต่ง และ ปีที่พิมพ์ของเอกสาร ไว้ข้างหน้าหรือข้างหลังข้อความที่ต้องการอ้าง เพื่อบอกแหล่งที่มาของข้อความนั้น และอาจระบุ เลขหน้าของเอกสารที่อ้าง ด้วยก็ได้หากต้องการ ผู้อ่านสามารถตรวจสอบข้อมูลทางบรรณานุกรมของเอกสารที่ใช้อ้างอิงได้จากรายการ เอกสารอ้างอิง (references) หรือ บรรณานุกรม (bibliography) ในตอนท้ายเอกสาร

ตัวอย่างการอ้างอิงแบบนาม-ปี

ชื่อผู้แต่งชาวไทยให้เขียนทั้งชื่อ-นามสกุล สำหรับชื่อผู้แต่งชาวต่างประเทศให้เขียนเฉพาะนามสกุล (last name)

การระบุเลขหน้าเอกสาร ผู้แต่งสามารถใช้ p. xx หรือ น. xx ในการอ้างอิงเอกสารหนึ่งหน้า และใช้ pp. xx-xx หรือ น. xx-xx สำหรับการอ้างอิงเอกสารสองหน้าขึ้นไป เช่น Vardy (2015, p. 33) และ (Jones, 2014, pp. 19-23)

บทความภาษาไทยสำหรับการอ้างอิงนอกวงเล็บ คำว่า "and" ใช้เป็น "และ" แทน

รูปแบบการเขียนรายการเอกสารอ้างอิงหรือบรรณานุกรม

เอกสารอ้างอิงหรือบรรณานุกรมเป็นการอ้างอิงส่วนท้ายบทความหรือท้ายเล่ม โดยผู้เขียนบทความจะต้องรวบรวมรายการเอกสารทั้งหมดที่ได้ใช้อ้างอิงในผลงานของตน เรียกว่า รายการเอกสารอ้างอิง (References List) หรือ บรรณานุกรม (Bibliography) ซึ่งมีข้อแตกต่างกัน คือ

1. เอกสารอ้างอิง เป็นการรวบรวมเฉพาะรายการเอกสารที่ถูกอ้างไว้ในส่วนเนื้อเรื่องเท่านั้น ดังนั้นจำนวนรายการเอกสารที่อ้างอิงในส่วนท้ายเรื่องจึงต้องมีจำนวนเท่ากันกับที่ถูกอ้างอิงไว้ในส่วนเนื้อเรื่อง

2. บรรณานุกรม เป็นการรวบรวมรายการเอกสารที่ใช้อ้างอิงในส่วนเนื้อหาทั้งหมด รวมทั้งรายการเอกสารอื่นที่มิได้อ้างไว้ในส่วนเนื้อเรื่องมารวบรวมไว้ก็ได้ หากเห็นว่าเอกสารนั้นมีความเกี่ยวข้องกับเรื่องที่เขียนและจะเป็นประโยชน์แก่ผู้อ่าน ดังนั้นจำนวนรายการเอกสารที่อ้างอิงในส่วนท้ายเรื่องจึงอาจมีมากกว่าจำนวนที่ถูกอ้างอิงไว้ในส่วนเนื้อเรื่อง

สำหรับบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารสำนักวิทยบริการ กองบรรณาธิการกำหนดให้ผู้เขียนรวบรวมเอกสารอ้างอิงเฉพาะรายการเอกสารที่ถูกอ้างไว้ในส่วนเนื้อเรื่องเท่านั้น ภายใต้หัวข้อ "เอกสารอ้างอิง" สำหรับบทความภาษาไทย และ "References" สำหรับบทความภาษาอังกฤษ หลักเกณฑ์การเขียนเอกสารอ้างอิงกำหนดให้ผู้เขียนใช้แบบ APA citation style 6th Edition (American Psychological Association Citation Style)

ตัวอย่างการเขียนรายการเอกสารอ้างอิงแบบ APA citation style

ชื่อผู้แต่งชาวไทยให้เขียนเต็มทั้งชื่อ-ชื่อสกุล หากเป็นผู้แต่งชาวต่างประเทศใช้ชื่อสกุล ตามด้วยอักษรย่อชื่อต้นและชื่อกลาง โดยใช้เครื่องหมายตามตัวอย่าง สำหรับชื่อหนังสือภาษาอังกฤษให้ใช้ตัวใหญ่เฉพาะอักษรตัวแรกของชื่อเรื่องและชื่อเรื่องย่อย ยกเว้นกรณีชื่อเฉพาะ และการเว้นวรรคให้เคาะวรรคหนึ่งครั้ง

1. วารสาร นิตยสาร หนังสือพิมพ์ (ชื่อวารสารให้ใช้ตัวพิมพ์ใหญ่เริ่มต้นทุกคำ ยกเว้นคำเชื่อม)

รูปแบบทั่วไป

Author, A. A., Author, B. B., & Author, C. C. (year). Title of article. Title of Journal, Volume, pp-pp. doi:xx.xxxxxxxxxx

ตัวอย่าง

วารุณี เรืองมี, และ เนตรนภา คู่พันธวี. (2559). สถานการณ์การดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองในชุมชนตำบลเขาย่า อำเภอศรีบรรพต จังหวัดพัทลุง.

วารสารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 27(3), 64-72. doi: http://dx.doi.org/10.14456/asj-psu.2016.37

Arakji, R. Y., & Lang, K. R. (2008). Avatar business value analysis: A method for the evaluation of business value creation in virtual commerce.

Journal of Electronic Commerce Research, 9, 207-218.

1.1 บทความที่มีหมายเลข DOI

รูปแบบ

Author, A. A., Author, B. B., & Author, C. C. (year). Title of article. Title of Journal, xx, pp-pp. doi:xx.xxxxxxxxxx

1.2 บทความที่ไม่มีหมายเลข DOI

รูปแบบอิเล็กทรอนิกส์

Author, A. A., Author, B. B., & Author, C. C. (year). Title of article. Title of Journal, Volume(Number), pp-pp.

Retrieved from http://www.xxxxxxxxxxxxxxxxx

รูปแบบฉบับพิมพ์

Author, A. A., Author, B. B., & Author, C. C. (year). Title of article. Title of Journal, Volume(Number), pp-pp.

1.3 บทความนิตยสาร

รูปแบบอิเล็กทรอนิกส์

Author, A. A. (year, month). Title of article. Title of Magazine, Volume(Number). Retrieved from http://www.xxxxxxxxxxxxxxxxx

รูปแบบฉบับพิมพ์

Author, A. A. (year, month). Title of article. Title of Magazine, Volume(Number), pp-pp.

1.4 บทความหนังสือพิมพ์

รูปแบบอิเล็กทรอนิกส์

Author, A. A. (year, month date). Title of article. Title of Newspaper. Retrieved from http://www.xxxxxxxxxxxxxxxxx

รูปแบบฉบับพิมพ์

Author, A. A. (year, month date). Title of article. Title of Newspaper. pp. xx.

2. หนังสือ

รูปแบบทั่วไป

Author, A. A. (year). Title of book. Location: Publisher.

Author, A. A., & Author, B. B. (year). Title of book. Retrieved from http://www.xxxxxxxxxxxxxxxxx

Author, A. A., Author, B. B., & Author, C. C. (year). Title of book. doi:xxxxxxxx

Editor, A. A. (Ed.). (year). Title of book. Location: Publisher.

ตัวอย่าง

Gomez-Mejia, L. R., Balkin, D. B., & Cardy, R. L. (2007). Management (3rd ed.). Boston: McGrawHill.

บูรชัย ศิริมหาสาคร. (2554). มุมที่คนไม่มอง: มุขบริหารสู่การเป็นผู้นำ. กรุงเทพฯ: แสงดาว.

วิฑูรย์ สิมะโชคดี, และ กาญจนา หงษ์ทอง (บรรณาธิการ). (2550). TQM คู่มือพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ. กรุงเทพฯ: เนชั่นบุ๊คส์ อินเตอร์เนชั่นแนล.

2.1 หนังสือที่มีผู้แต่ง 1 คน

รูปแบบฉบับพิมพ์

Author, A. A. (year). Title of book. Location: Publisher.

รูปแบบอิเล็กทรอนิกส์

Author, A. A. (year). Title of book. Retrieved from http://www.xxxxxxxxxxxxxxxxx

Author, A. A. (year). Title of book. doi:xxxxxxxx

2.2 หนังสือที่มีบรรณาธิการรับผิดชอบ

รูปแบบระบุชื่อบรรณาธิการในส่วนของผู้แต่ง (ต้องการอ้างอิงทั้งเล่ม หรือ ผู้แต่งและบรรณาธิการเป็นคนเดียวกัน)

Editor, A. A. (Ed.). (year). Title of book. Location: Publisher.

รูปแบบระบุชื่อผู้แต่งบทความที่ตีพิมพ์ในหนังสือรวมเรื่องที่มีบรรณาธิการรับผิดชอบ

Author, A. A., & Author, B. B. (year). Title of chaper or entry. In A. Editor (Ed.), Title of book (pp. xxx-xxx). Location: Publisher.

Author, A. A., & Author, B. B. (year). Title of chaper or entry. In A. Editor & B. Editor (Eds.), Title of book (pp. xxx-xxx).

Retrieved from http://www.xxxxxxxxxxxxxxxxx

Author, A. A., & Author, B. B. (year). Title of chaper or entry. In A. Editor, B. Editor, & C. Editor (Eds.), Title of book (pp. xxx-xxx). doi:xxxxxxxx

ตัวอย่าง

Hartley, J. T., Harker, J. O., & Walsh, D. A. (1980). Contemporary issues and new directions in adult development of learning and memory.

In L. W. Poon (Ed.), Aging in the 1980s: Psychological issues (pp. 239-252). Washington, DC: American Psychological Association.

รูปแบบระบุชื่อผู้เขียนบทความที่ตีพิมพ์ในหนังสือรวมเรื่องที่ไม่ระบุบรรณาธิการรับผิดชอบ

Author, A. A. (year). Title of chaper or entry. In Title of book (pp. xxx-xxx). Location: Publisher.

ตัวอย่าง

ศิริพร สุวรรณะ. (2529). การศึกษาความต้องการสารนิเทศในสาขาสังคมศาสตร์. ใน สารนิเทศกับการบริหารและการพัฒนา: เอกสารประกอบการสัมมนาเรื่อง

สารนิเทศทางสังคมศาสตร์: ความต้องการและแหล่งสารนิเทศ (น. 7-17). กรุงเทพฯ: สำนักบรรณสารการพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์.

3. การประชุมวิชาการ เอกสารการประชุมวิชาการ

3.1 การนำเสนอผลงาน

รูปแบบ

Contributor, A. A. (year, month). Title of Contribution. In E. E. Chairperson (Chair), Title of symposium.

Symposium conducted at the meeting of Organization Name, Location.

3.2 เอกสารหรือโปสเตอร์

รูปแบบ

Contributor, A. A. (year, month). Title of paper or poster. Paper or poster session presented at the meeting of Organization Name, Location.

3.3 บทคัดย่อเข้าถึงได้ทางออนไลน์

รูปแบบ

Author, A. A. (year, month). Title of paper. Paper presented at the conference name, Location.

Abstract retrieved from http://www.xxxxxxxxxxxxxxxxx

4. วิทยานิพนธ์

4.1 ฉบับอิเล็กทรอนิกส์

รูปแบบ

Author, A. A. (year). Title of doctor dissertation or master's thesis (Doctor dissertation or master's thesis, Name of Institution). Retrieved from http://www.xxxxxxxxxxxxxxxxx

4.2 ฉบับพิมพ์

รูปแบบ

Author, A. A. (year). Title of doctor dissertation or master's thesis (Doctor dissertation or master's thesis). Name of Institution, Location.

ตัวอย่าง

ปัญญา ศรีลารักษ์. (2557). รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพลังอำนาจครูในสามจังหวัดชายแดนใต้ (วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต). มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, ปัตตานี.

5. สื่อภาพและเสียง

5.1 รูปแบบภาพยนตร์

Producer, A. A. (Producer), & Director, B. B. (year). Title of motion picture [Motion picture]. Country of Origin: Studio.

5.2 รูปแบบเพลง

Writer, A. (Copy right year). Title of song [Recorded by B. B.]. On Title of album [Media of recording: CD, cassette, etc.]. Location: Label.

6. สารสนเทศที่สืบค้นจากเว็บไซต์ (ต้องระบุปี เดือน วันที่เผยด้วย (ถ้ามี) สำหรับชื่อเอกสารหรือสารสนเทศใช้ตัวอักษรธรรมดา ไม่เป็นตัวเอน)

รูปแบบ

Author, A. A. (year, month day). Title of post [Description of form]. Retrieved from http://www.xxxxxxxxxxxxxxxxx

ตัวอย่าง

Goyen, A. (2007, February 22). Downtown Marquette dog sled races [Video file].

Retrieved from http://www.youtube.com/watch?v=gW3CNCGGgTY

นลิน ญานศิริ, สรจักร เกษมสุวรรณ, และ เปี่ยมศักดิ์ เมนะเศวต. (2557, สิงหาคม 13). แหล่งที่มาของมลพิษทางทะเลในอ่าวไทย.

สืบค้นจาก http://www.healthcarethai.com/แหล่งที่มาของมลพิษทางทะเลในอ่าวไทย

6.1 สื่อวีดิทัศน์จาก YouTube หรือจากเว็บไซต์ต่างๆ

รูปแบบ

Author, A. A. (year, month day). Title of post [Video file]. Retrieved from http://www.xxxxxxxxxxxxxxxxx

6.2 เว็บบล็อก

รูปแบบ

Author, A. A. (year, month day). Title of post [Web log post]. Retrieved from http://www.xxxxxxxxxxxxxxxxx