โครงการอบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 08.30 - 16.30 น.

ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 106 (ชั้น 1)

อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนทะเลแก้ว)

หลักการและเหตุผล

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม โดยรูปแบบการจัดอบรมเพื่อให้ความรู้ด้านเทคโนโลยีใหม่ที่จำเป็นต่อการพัฒนาบุคลากรใช้งานระบบสารสนเทศ เพื่อจัดการเรียนการสอนเน้นพัฒนาบุคลากรรองรับการจัดการเรียนการสอน และรวบรวมข้อมูลที่จำเป็นต่อการทำงานนำสู่การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้เกิดองค์ความรู้ที่สามารถนำไปใช้งานได้จริง

วัตถุประสงค์ :

1. การจัดอบรมเพื่อให้ความรู้ด้านเทคโนโลยีใหม่

2. การพัฒนาบุคลากรให้สามารถใช้งานระบบสารสนเทศรองรับการเรียนการสอนเน้นพัฒนาบุคลากร

รองรับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

3. แลกเปลี่ยนรู้ข้อมูลระบบเครือข่ายและบริการต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน

จำนวนผู้เข้าอบรม :

บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย จำนวน 30 คน (บริการอาหารกลางวันและอาหารว่างเช้า-บ่าย ฟรี!)

ระยะเวลาการอบรม :

ระยะเวลาการอบรมจำนวน 1 วัน วันศุกร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 08.30 - 16.30 น.

ผู้เข้าอบรมจะได้รับวุฒิบัตร

สถานที่อบรม :

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 106 (ชั้น1)

อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนทะเลแก้ว)