โครงการอบรมคอมพิวเตอร์

หลักสูตร “การอบรมเทคโนโลยีเครือข่ายสำหรับนักศึกษาและบุคลากร”

ระหว่างวันที่ 18-22 ธันวาคม 2560 เวลา 08.30 - 16.30 น.

ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (ชั้น1) อาคาร 5

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนวังจันทน์)

หลักการและเหตุผล :

ด้วยศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดทำโครงการฝึกอบรมให้ความรู้เชิงปฏิบัติการใช้งานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ให้แก่บุคลากรและนักศึกษาภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เนื่องจากระบบเครือข่ายได้ มีการขยายจำนวนเพิ่มมากขึ้นในแต่ละหน่วยงาน ทั้งจากห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ เครื่องที่ใช้ประจำในการทำงาน เครื่องของนักศึกษา รวมทั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อเข้ามาในระบบเครือข่ายไร้สาย ซึ่งที่ผ่านมาเมื่อมีปัญหาเกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเครื่องคอมพิวเตอร์ติดไวรัส การตั้งค่าบนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ไม่ถูกต้อง การเชื่อมต่อสายสัญญาณที่ไม่ถูกต้องตามมาตรฐาน ระบบไฟฟ้าขัดข้อง รวมทั้งตัวอุปกรณ์ระบบเครือข่ายเอง ทางทีมงาน ระบบเครือข่ายศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศได้มีวิธีการตรวจสอบและเทคนิคใหม่ๆในการแก้ไขปัญหาในแต่ละกรณี ที่เกิดขึ้น ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อบุคลากรและนักศึกษาที่สนใจ กลุ่มผู้ดูแลระบบเครือข่ายของแต่ละหน่วยงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความรวดเร็วในการแก้ปัญหาระบบเครือข่ายภายในหน่วยงาน โดยได้เชิญวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านระบบเครือข่ายมาทำ LAB ในแต่ละ Module ให้กับผู้เข้ารับการอบรมอีกด้วย

วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อเสริมสร้างเพิ่มความรู้ ความสามารถ ศักยภาพ ของผู้อบรม โดยเน้นที่พื้นฐานในการใช้ อุปกรณ์ Firewall อุปกรณ์ Wireless (Controller Base) อุปกรณ์ Switch

2. เพื่อมุ่งเน้นวิธีการและขั้นตอนในการแก้ปัญหา รวมถึงการเสริมสร้างประสบการณ์ด้วย Hands-On Labs

จำนวนผู้เข้าอบรม :

นักศึกษาและบุคลากร จำนวน 25 คน (บริการอาหารกลางวันและอาหารว่างเช้า-บ่าย ฟรี!)

ระยะเวลาการอบรม :

อบรมจำนวน 5 วัน วันที่ 18-22 ธันวาคม 2560 เวลา 08.30 - 16.30 น.

สถานที่อบรม :

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (ชั้น1) อาคาร 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนวังจันทน์)

เนื้อหาการอบรม 5 วัน

** พักรับประทานอาหารว่าง ช่วงเช้าเวลา 10.30-10.45 น. และช่วงบ่ายเวลา 14.30-14.45 น.

พักรับประทานอาหารกลางวัน เวลา 12.00-13.00 น.


สถานที่อบรม :

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนทะเลแก้ว)

ติดต่อสอบถามได้ที่ :

โครงการจัดตั้งศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนทะเลแก้ว)

โทรศัพท์ 0-5526-7200 สายใน 9400

โทรสาร 0-5526-7201